In beeld: dit doet Vlaanderen om jou tegen de stijgende zee te beschermen

Beelden van stormgolven die inbeuken op onze kust of van kliffen op het strand als gevolg van zware winterstormen. We moeten niet zo heel ver teruggaan in ons collectief geheugen om ze voor de geest te halen. Iedere keer krijgen we vragen over waarom het nivelleren van stranden dan nodig is, waarom er kliffen ontstaan en of die zandopspuitingen geen maat voor niets zijn? Er zijn ook mensen die voorstander zijn om aan de kust ‘de natuur zijn gang te laten gaan’.  We lanceren daarom een helder en laagdrempelig filmpje om duidelijk te maken dat goed doordachte, functionele, (waar mogelijk) natuurlijke, esthetische maar vooral stevige bescherming tegen een stijgend zeeniveau belangrijk is. Net daarom dat de Vlaamse overheid in 2011 de opdracht gaf om het ‘Masterplan Kustveiligheid’ uit te rollen. In de animatiefilm komen een paar concrete realisaties aan bod.  

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) voert dus al bijna 10 jaar deze maatregelen uit om onze kustlijn te beschermen tegen een 1000-jarige stormvloed (daar gaat het Masterplan Kustveiligheid van uit).  Bij de uitvoering van de maatregelen gaat MDK uit van het principe “zacht waar het kan, hard waar het moet”. Dat betekent dat we waar het aangewezen is, extra zand aanbrengen op het strand (strandsuppletie) om een hoger en breder strand te creëren. Stormgolven verliezen hierop hun kracht en energie vóór ze schade kunnen toebrengen aan de dijken of de bebouwing. Hoewel er na elke winterstorm hier en daar kliffen ontstaan op het strand toonde onderzoek ook aan dat na een storm het strand deels spontaan herstelt in de daaropvolgende maanden. Suppleties zorgen er ook voor dat we een stevig kustfundament in stand kunnen houden op een natuurlijke en zo kost-efficiënt mogelijke manier.

Op sommige plaatsen is bescherming door een breder en hoger strand onvoldoende of niet mogelijk. Denk maar aan een haveningang. Op die plaatsen voert MDK zogenaamde harde maatregelen uit: ze bouwen stormmuren, een golfdempende uitbouw, een bredere dijk of een stormvloedkering.

De focus van het agentschap MDK ligt steeds op kustbescherming. Toch zoekt MDK steeds naar een evenwicht tussen alle verschillende functies van onze kust: natuur, recreatie, economie. Het is de kunst om die allemaal op mekaar af te stemmen. Het is een constante evenwichtsoefening waar het agentschap niet licht over gaat.

“De zware kost van het bouwen van een degelijke kustbescherming verdient zich 25 keer terug door gegarandeerde economische activiteit en structuren die op die manier gespaard blijven. We zijn daarmee koploper in Europa wat betreft de rentabiliteit van de kustbeschermingsinvestering,” zegt minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Via het Masterplan Kustveiligheid wordt de basisbescherming van onze kustlijn verzekerd op korte termijn. Hiernaast is er de uitdaging voor de toekomst: wat moeten we ondernemen bij grotere zeespiegelstijgingen of wat moeten we doen om de kustbescherming in de periode na 2050 te blijven garanderen en in te spelen op de klimaatverandering? Om hierop een antwoord te bieden loopt het Complex Project Kustvisie. Dit project zal ons, na uitgebreid onderzoek en ruime inspraak van de burger, leiden naar de beste toekomstige kustlijn.”

De animatievideo zal ook verspreid worden naar alle kustgemeenten én betrokken stakeholders aan de kust met de vraag om het filmpje zo veel mogelijk te verspreiden.

Hoe meer mensen begrijpen welke uitdagingen er met de stijgende zeespiegel op ons afkomen, hoe meer mensen ook begrip zullen hebben voor de werken en inspanningen die de Vlaamse overheid moet nemen aan onze kust.

COVID-19 maatregelen voor pleziervaart versoepeld

Naast wandelen, lopen en fietsen zijn andere sporten in de buitenlucht toegestaan met maximaal twee personen, bovenop de mensen die onder hetzelfde dak wonen, zolang 1,5 meter afstand wordt bewaard. Je mag bijvoorbeeld gaan tennissen, vissen, golfen, kajakken of kitesurfen.
Check hier de regels waaronder pleziervaart, brandingssporten en watersporten toegelaten zijn sinds 4 mei.

 

Zijn toegelaten op zee en binnenwateren enkel binnen België:
– brandingsporten en watersport (vb surfen, kleinzeilerij, kitesurfen, suppen, kayakken,     roeien,…)
– het varen met zeiljachten, motorboten (inclusief vissen op zee), waterscooters op zee    en op de binnenwateren
– onderhoudswerken aan vaartuigen
– het te water laten van vaartuigen

Deze activiteiten zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:
– individueel of met personen die onder hetzelfde dak wonen. Gelet op de aard van de
activiteiten, de beperkte ruimte op een pleziervaartuig of tuig voor brandingsport/watersport en de omstandigheden van zee, golven, weer en wind, kan de social distance in de praktijk niet te allen tijde en onder alle omstandigheden verzekerd worden, bijgevolg kunnen geen andere personen (naast de personen die onder hetzelfde dak wonen) mee aan boord genomen worden.
– gebruik van eigen materiaal
– de noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van de sporten in open lucht mogen open zijn, met uitzondering van de kleedkamers, douches en cafetaria’s.
– De nodige maatregelen moeten genomen worden om de verspreiding van het virus te beperken door het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen betreffende het desinfecteren van het materiaal
– Op het water moet voldoende afstand worden gehouden met andere watersporters
– Binnen de jachthavens, strand/watersportclubs moeten maatregelen genomen worden om de regels van social distance te respecteren

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:
– Verhuur van pleziervaartuigen of materiaal voor brandingsporten en watersporten
– Lesgeven (praktijk)
– Evenementen, groepsactiviteiten en wedstrijden zijn nog steeds verboden
– Reizen vanuit of naar het buitenland of door buitenlandse wateren (vb Westerschelde, delen van het Kanaal Gent-Terneuzen, delen van de Maas)

Meer weten? Protocol Pleziervaart 

Deze regels gelden van 4 mei tot en met 10 mei 2020 en kunnen na beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad opnieuw wijzigen.

Werken aan de strekdammen in Oostende: uiteinden tijdelijk niet toegankelijk

Het is de bedoeling om een permanente constructie te bouwen voor de haven- en seinlichten, die bovendien LED zullen zijn. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, zijn de uiteinden van de strekdammen tijdelijk afgesloten. De werken starten op maandag 4 mei en nemen -per strekdam- minstens een maand in beslag. De westelijke strekdam komt het eerst aan de beurt. De hinder blijft beperkt en de situatie is ter plaatse duidelijk gesignaleerd.

ontwerptekening van de mast op westelijke dam, groen voor stuurboord (rechts)

Corona en de nautische keten

Bekendmaking aan de scheepvaart Scheldegebied

Het coronavirus is alomtegenwoordig, maar de nautische keten blijft operationeel. Natuurlijk laat de uitzonderlijke situatie zich hier ook voelen. Op 3 april heeft de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit een Bekendmaking Aan de Scheepvaart Scheldegebied (BASS) gepubliceerd. Hierin staat een opsomming van de maatregelen naar aanleiding van COVID-19.

Deze bekendmaking beschrijft de procedure waarmee een schip toestemming vraagt om naar een Scheldehaven of Belgische kusthaven te varen of om uit één van deze havens te vertrekken.

Maritime Declaration of Health

Volgens de internationale wetgeving moeten alle inkomende en uitgaande schepen een Maritime Declaration of Health (MDH) voorleggen.

Alle inkomende schepen moeten een Maritime Declaration of Health (MDH) voorleggen, waarbij de kapitein 24 uur voor opvaart moet aangeven of er zieken of vermoedens van zieken aan boord zijn. Bovendien moet de kapitein een lijst van de laatste tien aangelopen havens voor te leggen.

Het schip wordt daarop afhankelijk van de bestemmingshaven gescreend door een daartoe door de overheid aangestelde bevoegde gezondheidsinstantie. In België is Saniport de bevoegde autoriteit die dit opvolgt, in Nederland is de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) de bevoegde autoriteit.

Alle uitgaande schepen moeten een Maritime Declaration of Health (MDH) voorleggen als de gezondheidssituatie tijdens het havenbezoek is veranderd ten opzichte van de toestand bij het opvaren.

 • Datum tot wanneer het Ship Sanitation Exemption / Control Certificate geldig is.
 • Aantal passagiers en bemanningsleden.

Daarnaast worden de volgende 9 vragen gesteld:

 • Is een persoon aan boord overleden tijdens de reis, waarbij de oorzaak van overlijden anders was dan door een ongeluk?
 • Is er aan boord een zieke of is er een zieke geweest tijdens de internationale reis, waarvan je vermoedt dat het om een besmettelijke ziekte ging?
 • Is het aantal zieke reizigers tijdens de reis groter geweest dan normaal of dan je zou verwachten?
 • Is er op dit moment een ziek persoon aan boord?
 • Is er een arts geraadpleegd?
 • Ben je op de hoogte van een situatie aan boord die zou kunnen leiden tot infectie of verspreiding van een ziekte?
 • Zijn sanitaire/hygiënemaatregelen getroffen (zoals quarantaine, isolatie, desinfectie, decontaminatie)?
 • Zijn er verstekelingen aan boord gevonden?
 • Is er een ziek (huis)dier aan boord?

Beoordeling van een MDH

Als er op één vraag met ja wordt geantwoord, moeten bijkomend de contactgegevens van de kapitein en/of het schip worden vermeld en de MDH opgeladen te worden in het havensysteem en wordt deze automatisch doorgestuurd aan:

 • SANIPORT, voor schepen met bestemming een Belgische haven of ankerplaats.
 • GGD Zeeland voor schepen met bestemming een Nederlandse haven of ankerplaats.

Wel of niet doorvaren 

Na beoordeling door de bevoegde gezondheidsinstantie wordt in het advies aan de havens aangegeven dat:

 • het schip, al dan niet onder opgave van voorwaarden kan worden geaccepteerd en kan doorvaren naar haar bestemmingshaven of vertrekken vanaf de ligplaats.
 • het schip, met een opgave van redenen niet kan worden geaccepteerd en niet kan doorvaren naar haar bestemmingshaven of vertrekken vanaf de ligplaats.

Havensystemen

De beoordelingen van de MDH’s moeten ofwel door de GNA in het informatieverwerkend systeem ofwel door de Nederlandse havens in hun havensystemen worden verwerkt (Toelating ja / neen).

Via deze systemen komt de informatie (toelating ja / neen) in de aangesloten keten-(computer)systemen terecht.

Deze maatregelen gelden alvast tot 1 juli ’20 en kunnen nog wijzigen.

 

 

Nederlands en Vlaams Loodswezen slaan de handen in elkaar en gaan uniform te werk in de bestrijding van corona over de grenzen heen.

Veilig scheepvaartverkeer in het Scheldegebied primeert om onze samenleving te blijven bevoorraden, ook tijdens deze bijzondere tijden van crisis. Daar waakt de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart (PC) over.

Samenwerking over de landsgrenzen heen intensifiëren:

In de ‘Taskforce Nautische Keten’ die woensdag 25 maart voor het eerst samen zat onder leiding van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust werden verschillende aandachtspunten gedefinieerd.

Eén van deze werkpunten waren de verschillen in het beleid van België en Nederland over  de aanpak van de coronacrisis die resulteerden in verschillende maatregelen.

Zoals tijdens de taskforce bepaald, werd vandaag een bijkomend overleg georganiseerd op niveau van de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart (Rijkswaterstaat en MDK) en de vertegenwoordigers van het Nederlands en Vlaams Loodswezen om samen  werkbare, veilige en gedragen maatregelen te formuleren.

De sterke intentie van alle betrokken partijen om elkaar te ondersteunen en te helpen én de verantwoordelijkheidszin van beide overheden maakte dat dit een zeer constructief gesprek was. Alle partijen zijn overtuigd van de maatschappelijke meerwaarde die we samen nastreven”, aldus Nathalie Balcaen, administrateur-generaal van MDK.

In goede en in kwade tijden:

Het feit dat de politieke standpunten in Vlaanderen en Nederland qua bestrijding van het coronavirus  sterk gelijkgesteld werden, maakt dat de gelijkvormige maatregelen en transparante afspraken het uitgangspunt zijn. Bij een rigoureuze uitvoering kan eenzelfde bescherming gegarandeerd worden aan de personeelsleden van alle betrokken diensten.

Zo worden de regels van social distancing maximaal toegepast aan boord van zowel alle Vlaamse als Nederlandse vaartuigen.

Vandaag werd opnieuw bekrachtigd dat de partners ten volle inzetten op het samenwerkingsverband waarbinnen zij hun rol en verantwoordelijkheden binnen de nautische keten opnemen. Zo kunnen mensen en middelen zo efficiënt en veilig mogelijk ingezet worden en eventuele capaciteitsproblemen solidair opgelost worden. Gelet op de corona-pandemie en de minder goede weeromstandigheden die voorspeld worden, kan dankzij het samenwerkingsverband de intense scheepvaarttrafiek die er vandaag nog altijd is, opgevangen worden. Alle partners willen dit zo lang mogelijk en zo goed mogelijk blijven doen zodat scheepvaart met levensmiddelen, voedsel en medisch materiaal aan boord via de havens ons land en een deel van Europa kunnen blijven bevoorraden.

Afspraken:

De Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart (PC) geeft in een gezamenlijke bekendmaking (27/03/2020) bijkomende maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) en valideert hierbij gemaakte werkafspraken tussen de loodsdiensten van beide landen.

De Vlaamse en Nederlandse loodsdienst zullen maximale inspanning blijven leveren om aan boord van alle loodsvaartuigen om ten allen tijde een social distancing van 1,5m te hanteren.

Dit vertaalt zich in de capaciteitsbeperking op de verschillende vaartuigen:

 • Vlaamse en Nederlandse redeboten: max. 3 loodsen (+ 3 bemanningsleden);
 • Nederlandse en Vlaamse tenderswaths: max. 6 loodsen;
 • Vlaamse loodsboot-tender: max. 8 loodsen;
 • Nederlandse redeboot-tender: max. 4 loodsen ( + 2 bemanning);
 • Vlaamse en Nederlandse jol: max. 2 bemanning + max. 1 loods ( uitzondering marginale vaart/ passagier/ weersomstandigheden/ veiligheid).
 • Nederlandse en Vlaamse kotter:
  •   Zoveel mogelijke scheiding tussen bemanning en loodsen
  •    2 grote aparte rustruimtes voor de loodsen
  •    geen selfservice meer – voeding wordt verkregen op eenvoudige vraag

 

De Vlaamse en Nederlandse loodsdienst op de Westpost en op de Noordpost en de bemanningen zullen tijdens deze periode zoveel als mogelijk onderling contact vermijden. Er zal worden voorzien in verschillende ruimtes zodat loodsen zich kunnen afzonderen.

Bovenstaande maatregelen treden in werking vanaf 28/03/2020 om 0.00 u.

De Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart (PC) is verantwoordelijk voor de veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer in de Scheldegebied. De PC is opgericht in uitvoering van artikel 9 van het Scheidingsverdrag van 19 april 1839 dat de scheiding tussen Nederland en België regelde. Dit artikel bepaalt dat voor de Scheldevaart het loodswezen en de betonning worden onderworpen aan een gemeenschappelijk toezicht, uitgeoefend door wederzijdse commissarissen. De Permanente Commissie vergadert elk kwartaal, afwisselend in Vlissingen en Antwerpen.

Sinds 1839 is de Permanente Commissie bijna ononderbroken blijven functioneren en heeft zich door verdere afspraken en verdragen getransformeerd tot hoofdverantwoordelijke voor het scheepvaartverkeer van en naar de Scheldehavens. Deze ambtelijke samenwerking kan teruggrijpen op een lange traditie.

ZEE VAN NIEUWS: de digitale nieuwsbrief van MDK

Vanaf volgende week start MDK met een digitale maandelijkse nieuwsbrief. In ‘ZEE VAN NIEUWS’ brengen we u het laatste nieuws van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Iedereen kan zich op deze nieuwsbrief inschrijven.

De maandelijkse nieuwsbrief vervangt de automatische dagelijkse mailing van onze blogberichten. Wie hiervoor ingeschreven is, ontvangt dus binnenkort ZEE VAN NIEUWS in plaats van de dagelijkse berichten.

Infomarkt over nieuwe strandhoofden in Wenduine

Op donderdag 20 februari organiseert afdeling Kust van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust een infomarkt over de nieuwe strandhoofden op het strand van Wenduine. Iedereen die wil, is er welkom.

Waar? Wielingencentrum – Tentoonstellingszaal, Graaf Jansdijk 18 in Wenduine

Wanneer? 20 februari tussen 17u en 19u30.

Door de ligging op een knikpunt langs onze kustlijn, is het strand van Wenduine gevoelig aan erosie. De regelmatige ophogingen van het strand, belangrijk voor de kustbescherming in deze zone, spoelen tijdens stromen een stuk weg. Studies wijzen ons uit dat de aanleg van een strandhoofdenveld het best geschikt is om de afkalving van het strand tegen te gaan en het zand hier vast te houden.

Wil je graag weten wat zo’n strandhoofdenveld precies is en wat de mogelijke impact voor jou is? Bezoek dan zeker onze infomarkt in het Wielingencentrum op donderdag 20 februari, tussen 17u en 19u30. Je kan komen wanneer het jou past. Iedereen is welkom.

Aan de hand van een aantal informatieposters leggen onze experten uit hoe we tot de oplossing van een strandhoofdenveld gekomen zijn, waar de strandhoofden precies zullen komen en hoe we te werk zullen gaan om ze te bouwen. Een concrete planning van de uitvoering zal op dit moment nog niet beschikbaar zijn.

Luchtfoto strand Wenduine

Loodswezen start met innovatief deelfietssysteem

Om een duurzaam, compleet en kostenbesparend fietssysteem te introduceren, is het Loodswezen een samenwerking aangegaan met Cloudbike & ConnectBike. Deze deelfietsen zullen een aanvulling zijn op de gemotoriseerde vervoersmiddelen.

Het Loodswezen heeft besloten om gebruik te maken van fietsen met smartlock. Dit wil zeggen dat deze fietsen kunnen ont- en vergrendeld worden via een app op de smartphone.

Collega’s rivierloodsen kunnen deze deelfiets gebruiken om vanaf de Kallosluis langs de Schelde naar de opstapplaats van de redeboot te fietsen. Hierbij dragen we bij aan groene mobiliteit waarbij we problemen rond file- en parkeerdruk uit de weg gaan. Eveneens wordt onze CO²-uitstoot op deze manier kleiner. Met de inzet van deze fietsen draagt het Loodswezen bij tot de lucht- en leefkwaliteit in stad en regio.

Loodswezen zet in op gemotiveerde en tevreden medewerkers

Binnen een organisatie kan het personeel zich maar 100% inzetten en kwaliteitsvol werk leveren als men zich goed en gewaardeerd voelt. We zijn er dan ook van overtuigd dat een goede samenwerking en dienstverlening tot stand kan komen door gemotiveerde en tevreden collega’s. Daarom wenst het Loodswezen meer in te zetten op de groepsdynamiek van haar personeel.

Zo vond op 2 januari 2020 het jaarlijkse nieuwjaarsontbijt plaats. In tegenstelling tot voorbije jaren waarbij enkel het administratief personeel hier aanwezig was, werd het dit jaar opengetrokken naar de gehele organisatie: administratieve werkkrachten, loodsdienstplanners, rededienstplanners en loodsen. Iedereen was welkom!

Dit initiatief viel bij heel wat collega’s in de smaak .Na een inspirerende toast op het nieuwe jaar door wnd. Algemeen Directeur Herman Van Driessche kon iedereen genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet. Er werd gegeten, gepraat, gelachen, … kortom een geslaagde start van het nieuwe jaar!

Op donderdag 23 januari 2020 werden de oud-collega’s die de voorbije jaren op pensioen gingen in de bloemetjes gezet op onze pensioenviering. Net zoals vorig jaar ging dit door in de Royal Yacht Club in Antwerpen.

Naar goede gewoonte stak wnd. Algemeen Directeur Herman Van Driessche van wal met een welkomstwoord, dat werd gevolgd door een korte carrièreschets van elke gevierde en een reeks leuke en nostalgische anekdotes. Deze sfeervolle namiddag werd afgesloten met een hapje, een drankje en een babbeltje in het bijzijn van alle oud-collega’s, hun partners en enkele collega’s.

 

Tenslotte plant het Loodswezen jaarlijks een teambuilding te organiseren. Dit initiatief ging eind vorig jaar al van start met een interactieve ‘teambowling’. Het was een gezellige avond met veel ambiance. Niet alleen het spel op zich was leuk, maar tevens hadden de collega’s zo de tijd om elkaar beter te leren kennen. Zeker voor herhaling vatbaar!

Aanloop en afmeren van Portovyy verloopt vlekkeloos

Gisteren hebben twee kustloodsen de Portovyy naar de haven van Zeebrugge mogen loodsen.

Het schip is de voormalige LNG-Excel van Exmar en is verkocht aan een Russische rederij.

Portovyy werd recent uitgerust met speciale voorzieningen om het schip toe te laten zijn toekomstige opdracht te vervullen in koude temperaturen. Het meest opvallend is de constructie aan bakboord, een stalen buffer die de romp van het schip beschermt tegen ijs maar tevens haar vaareigenschappen beïnvloedt.

Het vakmanschap van gezagvoerder en loodsen hebben ertoe bijgedragen dat de aanloop en het afmeren vlekkeloos zijn verlopen.

Het bezoek van Portovyy aan Zeebrugge roept bijzonder goede herinneringen op bij de kersverse veiligheidsverantwoordelijke Rony Lanssiers van het Loodswezen. Niet alleen heeft hij een deel van zijn varende carrière doorgebracht op het schip toen ze nog onder haar vroegere naam en Belgische vlag voer, maar was hij eerder dit jaar in zijn vorige functie ook betrokken bij het vertrek van het schip uit de scheepswerf waar de modificaties werden uitgevoerd.

Een mooie combinatie van foto’s uit “de oude doos” en het bezoek gisteren aan Zeebrugge.