Minister Crevits kondigt proefproject ‘Meetnet Vlaamse Kust’ aan in kader Vlaamse Baaien

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft het project ‘Meetnet Vlaamse Kust’ goedgekeurd. Het gaat om het eerste concrete onderzoeksproject in het kader van het project Vlaamse Baaien. ‘Meetnet Vlaamse Kust’ is bedoeld om te weten in welke mate ondiepe zandbanken de kracht van de golven op zee verminderen. Dit wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor de bescherming van de kust en wordt volgend voorjaar uitgevoerd op de Broersbank ter hoogte van Koksijde. Vandaag nemen ruim 120 vertegenwoordigers van Vlaamse en federale overheidsinstellingen, wetenschappelijke instituten, universiteiten en een aantal experts in Oostende deel aan een ontmoetingsdag over Vlaamse Baaien van de Vlaamse overheid. Het is de aftrap voor verder wetenschappelijk onderzoek dat in 2014 moet leiden tot een blauwdruk van het Masterplan Vlaamse Baaien met het oog op nieuwe ontwikkelingen op lange termijn aan de kust.

Vlaamse Baaien is het vlaggenschipproject van Vlaanderen in Actie. De bedoeling is om op basis van grondig onderzoek te komen tot een ‘Masterplan Vlaamse Baaien’ met daarin ontwikkelingen aan de kust op middellange en lange termijn (tot 2050 en tot 2100). Het project Vlaamse Baaien gaat verder dan kustbescherming. Het wordt uitgebouwd rond de volgende sporen: het Masterplan Kustveiligheid, het Masterplan Vlaamse Baaien en het innovatief onderzoeksplatform. Het uiteindelijke doel is om met visie haalbare projecten waar te maken. Dat gebeurt door een intense samenwerking tussen overheden, wetenschappers en de privésector.

Onderzoek Broersbank : het eerste concreet onderszoeksproject

Het eerste onderzoeksproject in het kader van Vlaamse Baaien onderzoekt de invloed van de ophoging van zandbanken tot zandplaten en eilanden op het golfklimaat en op de zeewering. In dat onderzoek wordt de vraag gesteld in welke mate ondiepe (al dan niet artificieel verhoogde) zandbanken voor de kust een dempend effect kunnen hebben op stormgolven die de kust bereiken. Stormgolven belasten de zeewering en hun grootte speelt dus een belangrijke rol bij de bepaling van de veiligheid van de Vlaamse kust. Vandaag is er nog leemte in de kennis over die effecten en deze leemte zal worden ingevuld met het proefproject ‘Meetnet Vlaamse Kust’ op de Broersbank voor de kust van Koksijde-Bad.

De meetcampagne moet toelaten om het effect op de golfvoortplanting over ondiepe banken beter te begrijpen. De resultaten van de meetcampagne zullen bruikbaar zijn voor de optimalisatie van ontwerpen van maatregelen voor zeewering en voor het ijken van mathematische rekenmodellen.

De Vlaamse Hydrografie van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) stelt voor het meetproject vijf golfmeetboeien ter beschikking. Die zullen voor de kust van Koksijde-Bad liggen in het gebied van de droogvalling Broersbank. Een droogvalling is een zandbank die bij laagwater bloot komt te liggen.

Voor het project werkt MDK, afdeling Kust samen met het laboratorium voor hydraulica van de KUL in Leuven. Dat laboratorium heeft een unieke expertise in huis voor de verwerking en analyse van golfgegevens gekoppeld aan expertise in het modelleren van de voortplanting van golfenergie van offshore naar de kust. De start van de metingen is voorzien in het voorjaar 2013 en zal anderhalf jaar duren.

Het Masterplan Kustveiligheid

Het Masterplan Kustveiligheid is het eerste spoor in het project Vlaamse Baaien. Via dat plan pakt het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), afdeling Kust stelselmatig de zwakke schakels aan om de kust beter te beschermen tegen zware stormen. Het plan biedt een beschermingsniveau voor een 1000-jarige storm. Dat gebeurt via zandsuppleties, de bouw van waterkeringen op de kaaimuren in de kusthavens, de renovatie van een aantal zeedijken met toevoeging van zeewerende constructies en de realisatie van een stormvloedkering in Nieuwpoort. Dit programma is in volle uitvoering in opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. Er zijn al belangrijke werken uitgevoerd onder meer in Koksijde, De Panne, Oostende en Wenduine.

Het project Vlaamse Baaien

Het project Vlaamse Baaien is het tweede spoor en is nu in volle ontwikkeling. De haalbaarheid van deelprojecten en -concepten zal worden onderzocht. Diverse onderzoeken zoals dat op de Broersbank moeten bijdragen tot een gefundeerde visie op de toekomst van de kust. Telkens met aandacht voor de veiligheid, de duurzaamheid,  de natuurlijkheid, de aantrekkelijkheid en de ontwikkeling van de kust. De resultaten van de onderzoeken zullen de basis vormen voor de uitwerking van het Masterplan Vlaamse Baaien. De streefdatum voor de afronding van dat Masterplan is midden 2014.

Het belang van deze onderzoeksprojecten mag niet onderschat worden. In werkgroepen die aangestuurd worden door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid, is gedurende 2 jaar richting gegeven aan 11 onderzoeken. Op basis daarvan is een onderzoeksprogramma afgebakend dat begin 2013 zal worden aanbesteed.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits: “ Vlaamse Baaien zet een toekomstvisie uit voor een regio die leeft met en door de zee. Vlaanderen buigt zich met veel ernst en expertise over thema’s zoals overstromingen en de risico’s van de klimaatsverandering. Die visievorming mag niet gebaseerd zijn op los zand, maar moet steunen op grondig wetenschappelijk onderzoek. Visie is nodig want dit wordt het kader voor een efficiënt en doortastend langetermijnbeleid voor het ambitieus project Vlaamse Baaien. Met het meetproject Broersbank voor de kust van Koksijde start de onderzoeksfase. Het is belangrijk te weten in welke mate ondiepe zandbanken en eilandontwikkeling de kracht van de golven beïnvloeden. Die kennis is nodig in het kader van een betere bescherming van de kust en van andere ontwikkelingen in de kustzone.”

Innovatie en Samen Bouwen aan Zee

Het derde spoor focust op de oprichting van een innovatief onderzoeksplatform. Dit wordt een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse overheid en de privé-sector. Een juridisch statuut voor die samenwerking is in ontwikkeling. Dit platform zal naast de uitvoering van studies, onderzoeken en proefprojecten ook instaan voor de commercialisering van de Vlaamse knowhow in binnen- en buitenland.

Op de ontmoetingsdag vandaag in Oostende worden – naast Vlaamse Baaien – ook andere relevante ontwikkelingen naast Vlaamse Baaien besproken: het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen van de afdeling Ruimtelijke Planning van RWO (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid, Onroerend Erfgoed) , dat strategische gebieden op Vlaams niveau aanduidt, de studie Metropolitaan Kustlandschap 2100 van de Vlaams Bouwmeester die speculatieve, architecturale en ruimtelijke denkpistes voor de kuststreek ontwikkelt, en de Ruimtelijke Planvorming op zee. De federale overheid verduidelijkt haar visie op zee en de juridische basis die wordt opgezet voor mariene ruimtelijke planning.

Vlaams minister Crevits : “Verder samen bouwen aan de zee is het motto voor dit project. Op de studiedag in Oostende zijn nog geen kant- en klare oplossingen aangereikt. Wel wordt de kennis gebundeld en buigen overheidsexperts en beleidsmakers zich over hoe je met vernieuwende projecten de kust veilig, natuurlijk en aantrekkelijk kan maken.”

Betonningsvaartuig ZEESCHELDE meert aan in Antwerpen

Zeeschelde

betonningsvaartuig ZEESCHELDE onderweg naar Antwerpen

Op dinsdag 13 november meerde het nieuw betonningsvaartuig ZEESCHELDE van VLOOT aan ter hoogte van de Antwerpse Tavernierkaai.

De ZEESCHELDE, gebouwd door de scheepswerf Damen (NL), zal een 47 jaar oude boeienlegger vervangen en is een zusterschip van de ZEETIJGER. De ZEESCHELDE is 30,1 m lang en 9,1 m breed en vaart 11,5 kn.

Naast de standaardopdracht als betonningsvaartuig zal de ZEESCHELDE ook kunnen ingezet worden voor hulpverlening en de bestrijding van oliepollutie. Voor de opvaart van de Schelde vonden op zee nog proeven plaats met de schuimblusinstallatie.

De ZEESCHELDE heeft Antwerpen als thuishaven en werd gebouwd en gecertificeerd als zeeschip. De eerstvolgende weken zullen nog enkele testvaarten plaatsvinden en wordt alles geconcentreerd op de familiarisatie met het schip,  in de eerste plaats voor haar betonningsopdrachten. In het voorjaar zal de ZEESCHELDE gedoopt worden.

Meer foto’s vind je op de website van VLOOT.

Enkel filmpjes vind je op de website van VLOOT.

 

Gezamenlijke oefening MRCC en VLOOT

De verkeersleiders van het MRCC Oostende en de bemanningen van de VLOOT-reddingsdienst hebben op woensdag 7 en vrijdag 9 november verdere invulling gegeven aan het nieuwe samenwerkingsakkoord dat sinds begin juli 2012 operationeel is en waarbij de zeereddingsdiensten gereorganiseerd werden om de veiligheid voor de waterweggebruiker op zee te verhogen.

Oefening op de simulator van de VDAB in Zeebrugge

Oefening op de simulator van de VDAB in Zeebrugge

Er werd gewerkt op de simulator van de VDAB in Zeebrugge zowel in het kader van het oefenen op het varen van zoekpatronen, communicatie met MRCC, rol als on scene coördinator, enz… (VLOOT-bemanningen) als op het bepalen van zoekpatronen, het aansturen van de Search and Rescue Units, communicatie met deze units, enz…. (MRCC-operatoren).

Deze gezamenlijke oefeningen resulteerden in een uitwisseling van wederzijdse operationele informatie die de doeltreffendheid van toekomstige interventies op zee alleen maar ten goede kan komen en dus ook het veiligheidsgevoel van de waterweggebruikers op de Noordzee zal verhogen.

oefening MRCC en VLOOTDe opleiding van de MRCC operatoren en VLOOT-bemanningen die onder impuls van kapt. Réjane Gyssens (Hoofd MRCC, afdeling Scheepvaartbegeleidng) en kapt. Siska De Coninck (Training Officer, VLOOT) concrete vorm kreeg, is nog maar een eerste stap in het traject rond de gereorganiseerde reddingsdienst en geoptimaliseerde samenwerking die nu volop uitwerking krijgt.

Inhuldiging nieuw radarnetwerk in Gentse haven

Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare werken Hilde Crevits heeft vandaag samen met het havenbestuur van Gent het nieuwe radarnetwerk ingehuldigd. Dankzij dat nieuwe netwerk kan het scheepvaartverkeer in de haven van Gent vlotter, efficiënter en veiliger  verlopen. Het nieuwe netwerk van 8 radars maakt het mogelijk om dag in dag uit en bij nacht en ontij de scheepvaart in de haven te zien en te begeleiden. Vlaanderen investeert ruim 2,4 miljoen euro in de nieuwe apparatuur.

inhuldiging havenkapiteinskamer GentDe Vlaamse overheid zorgt via het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust voor een veilig en vlot scheepvaartverkeer op de maritieme toegangswegen. Dat zijn de vaarwegen van en naar de Vlaamse zeehavens. Vlaanderen subsidieert ook de werking van de havenkapiteindienst en investeert in apparatuur voor die havenkapiteinsdienst.Per jaar varen er 3.500 zeeschepen de Gentse haven in en uit. Daarnaast meren nog eens 16.000 binnenvaartschepen af aan een kaai en passeren er 35.000 binnenvaartschepen op het Kanaal Gent-Terneuzen in de richting van onder meer Frankrijk, Nederland of Duitsland. Een nieuw radarnetwerk in het havengebied maakt het mogelijk om de vlotte afwikkeling van de scheepvaart nog te verbeteren. De Vlaamse overheid en het Havenbedrijf Gent werken daarvoor samen.Dit nieuwe netwerk van 8 radars in Gent laat het Havenbedrijf toe om voortaan dag in dag uit en bij nacht en ontij de scheepvaart in de haven te zien en te begeleiden. Zo kunnen incidenten en aanvaringen worden vermeden en kunnen goederen en grondstoffen vlot bij de bedrijven geraken. Het radarsysteem wordt gebruikt door het Havenbedrijf Gent en ook door Uitkijk Zelzate (aan Zelzatebrug) van de Vlaamse overheid.De nieuwe radars staan op de meest kritieke verkeersknooppunten opgesteld zodat het hele kanaal en al de dokken in kaart worden gebracht: op twee posities aan de hoek van de Ringvaart rond Gent met het Kanaal Gent-Terneuzen (van waar binnenvaartschepen aansluiting kunnen vinden in de richting van Noord-Frankrijk), aan het Sifferdok, aan het Mercatordok, op de hoek Moervaart met het Kanaal Gent-Terneuzen, aan het Kluizendok, aan Uitkijk Zelzate en (later dit jaar) aan het douanekantoor in Zelzate aan de grens met Nederland.

havenkapiteinskamer GentEerdere investeringen inzake veiligheid
De afdeling Scheepvaartbegeleiding van de Vlaamse overheid heeft in 2006 al in een camerasysteem in de Gentse haven geïnvesteerd. Met 45 kleurencamera’s in het havengebied kan het Havenbedrijf er al enkele jaren makkelijk een oogje in het zeil houden. Bovenop het bestaande camerasysteem zijn dus nu op de gevaarlijke verkeersknooppunten de nieuwe radars geplaatst. De beelden van zowel de camera’s als van de radar zijn te zien op schermen in de kapiteinskamer. Van hieruit wordt het scheepvaartverkeer dag en nacht begeleid.Samen met de investering in een radarnetwerk werd de kapiteinskamer gerenoveerd. De Vlaamse overheid subsidieert de werking van de havenkapiteinsdienst. Er werden nieuwe consoles geplaatst die de operatoren van de havenkapiteinsdienst toelaten op een ergonomische manier alle informatie uit de verschillende informatiesystemen te gebruiken.Ook de crisisruimte in het Havenbedrijf werd verder uitgerust zodat in geval van een calamiteit in de haven alle operationele informatie aanwezig is, afkomstig van radar, AIS (het automatisch identificatiesysteem van schepen), camera’s en het haveninformatiesysteem van het Havenbedrijf. Deze informatie wordt bovendien doorgegeven aan betrokken instanties zoals de scheepvaartpolitie en douane.

Vlaanderen investeert alles samen ruim 2,4 miljoen euro in dit project.Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits : “We willen de waterwegnetwerken in Vlaanderen optimaal gebruiken en dat kan via nieuwe hoogtechnologische systemen. Niet alleen op de weg, ook op alle vaarwegen en in de omgeving van de havens moet het verkeer vlot kunnen verlopen. De vele schepen die van en naar de haven van Gent varen worden secuur in de gaten gehouden zodat het verkeer veilig kan verlopen en vanuit de kapiteinskamer goed kan worden geregeld. De Vlaamse havens zijn belangrijke logistieke poorten. Vlotte en veilige scheepvaart is cruciaal voor economie en ecologie.”

Bezoek onderzoeksschip Simon Stevin

Op de Dag van de Wetenschap (zondag 25 november 2012) krijg je in Brugge de unieke kans om het innovatieve ontwerp van het nieuwe Vlaamse onderzoeksschip Simon Stevin met eigen ogen te komen aanschouwen.

Ontdek aan boord het aanbod aan staalapparatuur, de hoogtechnologische sonartechnologieën, hoe het schip als ‘stil schip’ kan varen dankij de dieselelektrische aandrijving en nog zoveel meer.

Heb je kinderen tussen 5 en 12 jaar oud, dan kun je je bezoek aan het schip combineren met een deelname aan de kinderuniversiteit (www.kinderuniversiteit.be) die de HoWest in samenwerking met het VLIZ organiseert op hun campus Sint Jorisstraat. Meer info over het openschipmoment vind je op de website van VLOOT.

Een voorstellingsfilm over de Simon Stevin kan je hieronder vinden.

Getijtafels 2013

De getijtafels 2013 zijn toegevoegd op de website van MDK. Al een aantal jaren worden de gegevens uit de getijtafels op de website van MDK ontsloten via een eenvoudige zoekmodule. Deze is terug te vinden aan de rechterkant van alle webpagina’s.

Sinds vandaag zijn de gegevens van 2013 via deze zoekmodule beschikbaar. Ook de gegevens van de voorbije jaren kan je hier terugvinden. Een afdrukbaar PDF-bestand per locatie is te downloaden op de website van de Vlaamse Hydrografie.

website MDK getijtafels