Management review en torensessie

divisieadmiraal (bd) Jean-Paul RobynsDe jaarlijkse management review van VLOOT vond dit jaar plaats bij de collega’s van afdeling Scheepvaartbegeleiding. Als gastspreker kwam divisieadmiraal (bd) Jean-Paul Robyns de directie en het management van VLOOT inspireren met zijn ervaring rond ‘samenwerken’. De rest van de dag werden de jaarcijfers en actiepunten overlopen alsook enkele brainstormoefeningen gehouden, zowel in het kader van concrete uitdagingen die VLOOT de komende jaren op zich zal nemen, de verdere optimalisatie van organisatie en organisatiecultuur, alsook de verlangens en vooral verwachtingen van de vele stakeholders.  Als afsluiter gaf gastheer Antoine Descamps, afdelingshoofd Scheepvaartbegeleiding nog een verhelderende toelichting over de uiteenlopende taken van zijn afdeling en kreeg de directie en het management ook nog de operationele werking op het MRCC te zien.

In datzelfde kader vond op 18 januari ook de eerste torensessie plaats. Tijdens deze informele meetings, die ongeveer driewekelijks doorgaan, worden een tiental collega’s uitgenodigd om samen met algemeen directeur Yves Goossens via cijfermateriaal en tal van info rond de organisatie en de verwachtingen van de stakeholders een goede stand van zaken rond VLOOT te krijgen.  Het is de ambitie om op deze wijze alle personeelsleden de kans te geven om rechtstreeks in dialoog te treden, zowel met hun aanwezige collega’s als met Yves Goossens zelf.  De groepen zijn steeds een mix van verschillende standplaatsen, verschillende functies en zowel varend als niet-varend.

Veiligheidsmaatregelen op de Westerschelde

Scheiden zeevaart – kleine vaart
Schepen op de WesterscheldeDe Westerschelde is een druk en internationaal vaarwater. Het wordt gebruikt door zeevaart, binnenvaart en recreatievaart. De havens van Antwerpen, Gent, Vlissingen en Terneuzen liggen aan deze rivier. Er bevinden zich rondom de Westerschelde meerdere jachthavens en vinden activiteiten plaats zoals visserij, baggeren, zandwinning.  Het scheepvaartverkeer in het Scheldegebied kent verschillende verkeerssoorten, elk met hun eigen kenmerken en belangen. Het gaat om grote en kleine vaart, al dan niet gemotoriseerd.

Het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer liet in 2009 een studie uitvoeren naar het scheiden van de zeevaart en de kleine vaart (binnenvaart en recreatievaart) met als doel: de veiligheid op de Westerschelde te vergroten.

De rivier is op te splitsen in verschillende vaarroutes:

  1. De hoofdvaargeul: de diepste geul die toegankelijk is voor de grote zeeschepen.
  2. Parallelle route of fietspad: waar de hoofdvaargeul breed genoeg is, zijn een aantal zones langs de hoofdvaargeul aanvullend gemarkeerd. Deze worden ‘fietspad’ of parallelle route genoemd.
  3. De nevengeul: afgescheiden door zandbanken, toegankelijk voor de kleinere vaargeulen.

De beschikking over alternatieve vaarroutes, via nevengeulen en aanvullende routes naast de hoofdvaargeul, draagt bij tot de vermindering van interferentie en dus tot een veiligere nautische situatie.

Markeren van de vaargeul en verstrekken van actuele diepte-informatie
Het markeren van het vaarwater zodanig dat het routealternatief herkenbaar is, samen met (voldoende) frequente peilingen, en de doorstroming van peil- en diepte-informatie naar de gebruiker.

Aanpassen van (de drempels) van de nevengeulen met baggerwerken
Het verdiepen van de nevengeul tot een bepaalde streefdiepte d.m.v. baggerwerken zodat de nevengeul aantrekkelijker wordt voor meer schepen.

Schaar van Valkenisse – fietspad MOER
Sinds 10 januari 2013 is het Schaar opengesteld. Het Schaar van Valkenisse  is een nevengeul, met een streefdiepte van 2.5 m.

Volgens het Scheepvaartreglement Westerschelde geldt dat een vaartuig dat een vaargeul binnen vaart voorrang moet verlenen aan een vaartuig dat in die vaargeul vaart en er de richting van volgt.

De verkeerscentrale van Zandvliet zal continu en proactief de verkeerssituaties opvolgen.

Nevengeulen ten minste vier maal per jaar peilen
Peilgegevens snel aan de gebruikers beschikbaar stellen door middel van elektronische kaarten of raadpleegbaar via de FIS-site (www.vaarweginformatie.nl).

Op de site van het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer is ook een filmpje te zien waarin het project uitgelegd wordt:

Internationale conferentie ‘Verhogen overstromingsbewustzijn en community resilience’

Op 31 januari en 1 februari 2013 organiseren het Europees project Flood Aware en de HZ University of Applied Sciences een internationale conferentie rond het verhogen van het overstromingsbewustzijn en community resilience. Bestuurders, professionals in crisismanagement en risicocommunicatie worden meegenomen in de nieuwste ontwikkellingen in het vergroten van veerkracht van de samenleving. Hierbij worden hulpverleners en inwoners samengebracht.

Meer informatie en registratie voor de conferentie

SCHEEPVAARTPOLITIE en VLOOT werken samen aan de veiligheid!

scheepvaartpolitieIn het kader van het partnership tussen de scheepvaartpolitie en VLOOT is op maandag 7 januari  de eerste van een reeks veiligheidsdagen opgestart in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de scheepvaartpolitie en VLOOT.  De veiligheidsdagen worden aangestuurd door kapt. Siska De Coninck, trainingsofficer VLOOT, bijgestaan door Edwin Groenendijck, VLOOTlesgever AED, en de bemanning van de politievaartuigen.

Naar aanleiding van het initiatief rond de aanwezigheid van defibrillatoren aan boord van 42 VLOOT-vaartuigen (behalen van het certificaat ‘Hartveilige organisatie’ in oktober 2012) worden door VLOOT veiligheidsdagen georganiseerd.  De bemanningen van de 3 politievaartuigen die onder contract staan met VLOOT zullen daaraan deelnemen.

Meer in het bijzonder krijgen zij uitleg over de veiligheidsmiddelen aan boord (zowel lifesaving als fire fighting), een AED cursus met algemene uitleg over reanimatie en het gebruik van het AED toestel (defibrillator) dat aan boord is van de politievaartuigen, alsook ‘man over boord’-oefeningen. De bedoeling is ongeveer 150 agenten deze aanvullende training te laten volgen.

Met de organisatie van deze veiligheidsdagen zetten de scheepvaartpolitie en VLOOT een stap in de verdere optimalisering van hun dienstverlening, de versterking van hun duurzaam partnership en de gezamenlijke bezorgdheid rond veiligheid.  Daar deze politievaartuigen ook ingezet worden voor reddingsoperaties, kan deze bijkomende training alleen maar de veiligheid en het veiligheidsgevoel voor de burger in het algemeen en voor de waterweggebruiker op de Noordzee en het Scheldegebied in het bijzonder verhogen.