Nieuwe website voor Kustwacht.

Sinds maandag 9 december is de nieuwe website van de Kustwacht online.

De Kustwacht staat in voor de coördinatie en het overleg tussen de administraties bevoegd voor de Noordzee.

De drie belangrijkste principes van de Kustwacht zijn:

  • zorgen voor gelijkwaardigheid tussen de verschillende partners;
  • respect hebben voor elkaars bevoegdheden;
  • optimaal gebruik maken van de middelen om extra kosten te vermijden.

De nieuwe website is te bewonderen op www.kustwacht.be

MDK steunt Haijan actie op de Filipijnen

Tijdens het MDK havenoverleg te Gent, Antwerpen en aan de Kust en bij de doop van de nieuwe veerboot Maurice Maeterlinck werd onder de aanwezigen een collecte gehouden ten voordele van de slachtoffers van het recente noodweer op de Filipijnen. In totaal bracht deze actie € 420 op. Samen met een gift vanwege ons agentschap werd een totaal bedrag van € 700 gestort op de Rode Kruis rekening ten voordele van de actie Haijan.

MDK dankt allen die aan deze actie hebben meegeholpen.

Doop Maurice Maeterlinck

Doop maurice maeterlinckOp maandag 9 december 2013, een zonovergoten dag, werd de MAURICE MAETERLINCK gedoopt. Dit nieuwe VLOOTautoveer vervangt een 50-jaar oude veerboot. Deze plechtigheid ging door te Gent (Langerbrugge), langs het kanaal Gent-Terneuzen.

De MAURICE MAETERLINCK werd gebouwd op de Vlaamse scheepswerf Carron Marine, gelegen op enkele kilometer verder langs het kanaal. Het veer is opgevat als een duurzaam en groen vaartuig en vaart net zoals alle andere VLOOTvaartuigen op zwavelarme brandstof.

Het vaartuig is 30 meter lang, 9,30 meter breed, heeft een diepgang van 2,40 meter en kan maximaal 60 ton vervoeren. Het autoveer is toegankelijk voor voetgangers, tweewielers, personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens en bussen.

De sprekers Mathias De Clercq (voorzitter van de Raad van Bestuur van het Havenbedrijf Gent en eerste schepen van de stad Gent), Jozef Dauwe (voorzitter van de Maurice Maeterlinck Stichting), Jacques D’Havé (administrateur-generaal MDK) en meter Joke Schauvliege (Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur) benadrukten allen vanuit hun eigen invalshoek het belang van de veerdienst in de Gentse haven en de symboliek rond de enige Vlaamse Nobelprijswinnaar voor literatuur, Maurice Maeterlinck.

Na de speeches begeleidde Yves Goossens, algemeen directeur van VLOOT, de meter en de andere genodigden naar de nieuwe veerboot waar zij vol overgave en vreugdevolle wensen voor het vaartuig en de bemanning, de fles richting vaartuig liet vliegen.

Nadat de fles met een beetje hulp gebroken was, konden alle genodigden mee aan boord van de MAURICE MAETERLINCK voor een kort tochtje. Gezagvoerder Johan Tange en zijn collega Jean-Pierre West lieten de meter zelf ondervinden hoe het is om met een veerboot te varen. Op het dek werd door andere VLOOTcollega’s ondertussen een AED-oefening gedemonstreerd voor de genodigden. Alle VLOOTvaartuigen, en dus ook de MAURICE MAETERLINCK, zijn uitgerust met een draagbaar AED-toestel. Op deze manier levert VLOOT als ‘hartveilige organisatie’ een substantiële bijdrage om de overlevingskansen bij hartstilstand van slachtoffers te vergroten en de eerste hulpcapaciteit aan de bevolking te verhogen.

Tot slot nodigden het Havenbedrijf Gent, waarvan CEO Daan Schalck zelf aanwezig was, en VLOOT de aanwezige klanten, stakeholders en collega’s uit om nog even na te praten in de Sailing Queen (RBSC) tijdens een sfeervolle receptie, begeleid door ‘A Touch of Latin’. Het Rode Kruis was ook aanwezig in het kader van de samenwerking voor de AED-opleidingen en zamelde, ondersteund door een woordje van Yves Goossens, voor de gelegenheid centen in voor de heropbouw in de Filipijnen na de tyfoon Haiyan.

De genodigden kregen bij het verlaten van de receptie het in het Nederlands vertaalde Maeterlinckwerk “Bulles bleues” mee.

Zie ook het fotoalbum en de reportage van de regionale televisie AVS over de doopplechtigheid.

Storm zonder problemen verlopen

Provinciegouverneur van West-Vlaanderen Decaluwé heeft gisterenmiddag 5 december het provinciaal nood – en interventieplan afgekondigd.

De ‘sinterklaasstorm’ had een kracht van 9 Beaufort op zee. In Oostende werd een waterstand bereikt van 6,33 meter TAW. In Bredene werd de wijk ‘SaS’ uit voorzorg geëvacueerd maar nergens waren er grote problemen. In Antwerpen zijn de Scheldekaaien overstroomd, maar de waterkeringsmuur hield goed stand en het waterpeil is ondertussen al opnieuw gezakt. De gouverneur heeft het provinciaal noodplan voor West-Vlaanderen opgeheven rond vier uur deze ochtend.

Het komende hoogwater van deze middag komt lager uit dan het peil van afgelopen nacht, maar het wordt wel nog steeds afgeraden om op staketsels en kaden te wandelen.

In het weekend zou alle stormgevaar geweken zijn.

Informatie via Twitter: @crisisWVL of Facebook: sinterklaasstorm

Waarschuwing gevaarlijk stormtij

Tijdens de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdagnamiddag worden zeer hoge waterstanden verwacht langs de kust en op de getijgebonden delen van de Schelde. Er is een waarschuwingsbericht van ‘gevaarlijk stormtij’ verstuurd. De diensten van het Vlaamse Gewest bereiden zich voor en nemen preventief maatregelen aan de kust en in Antwerpen.

Volgens de huidige voorspellingen wordt er in de nacht van donderdag op vrijdag om 3u een hoogwaterstand van 6 meter voorspeld. Dit betekent een situatie van ‘gevaarlijk stormtij’ omdat het water volgens de huidige voorspellingen 1,20 meter hoger zal staan dan normaal bij springtij. Het daaropvolgende hoogwater van vrijdagnamiddag om 14u30 zal vermoedelijk ook minstens het alarmpeil 5.60 meter TAW of stormtij kust bereiken.

De hoge waterstanden zijn het gevolg van een opstuwing van het water van de noordelijke Atlantische oceaan en de Noordzee door een stormveld dat reikt vanaf de Noordpool tot aan onze kust. Tegelijkertijd woedt er ook een zuidwesterstorm ten westen van Schotland die ook het water daar met de getijgolf naar onze kust zal brengen.

Kust
De afdeling Kust van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust heeft verschillende preventieve maatregelen genomen. Het gaat onder meer om het sluiten van de staketsels, de plaatsing van mobiele keringen om het water tegen te houden en het sluiten van stormdeuren. Door de verwachtte golven van 2.50 meter met pieken tot 4 meter kan er golfoverslag zijn die wateroverlast veroorzaakt voor de onmiddellijk omwonenden. Dit risico is het grootst in de havens.

Haven Antwerpen
Door de huidige verwachting heeft de waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV de procedure ‘Gevaarlijke stormtij Zeescheldebekken’ in werking gesteld. Op het terrein worden dan de geldende afspraken actief :

– de poorten op de Scheldekaaien in Antwerpen zullen worden gesloten
– de Scheldekaaien zullen onder water komen
– overstromingsgebieden zullen in werking treden

Door de afdeling Kust van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en Waterwegen en Zeekanaal NV is er nauw overleg met de gouverneurs van de betrokken provincies die dan op hun beurt de preventieve maatregelen met de gemeenten kunnen bespreken.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits : “De voorbije jaren hebben we verder geïnvesteerd in de bescherming van de bewoners tegen wateroverlast en stormen aan de kust en het hinterland. Voor de aangekondigde zware storm aan de kust en in Antwerpen nemen de bevoegde Vlaamse diensten de nodige voorzorgsmaatregelen. De situatie wordt door hen dan ook op de voet gevolgd.”

Storm op komst!

De kustgemeenten nemen voorzorgsmaatregelen tegen het stormweer dat vanaf donderdagmiddag aan land zou komen. Provinciegouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé, die alles coördineert, draagt die maatregelen op.

Donderdagmiddag zou een storm aan land komen die vooral aan de kust voor problemen kan zorgen. “De combinatie van wind en springtij kan zorgen voor hoge waterstanden”, aldus de gouverneur. Om 3 uur vrijdagochtend zou het water het hoogste peil bereiken.

Samen met het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) wordt de situatie nauwgezet opgevolgd. “Via simulaties hebben we berekend dat het waterpeil 6,1 meter kan bereiken. Dat is de hoogste waterstand in 30 jaar. Ik ben dan ook bezig met alle burgemeesters aan te manen de nodige maatregelen te nemen”, zegt Decaluwé. “Maar er is nog geen reden tot paniek.”

De gouverneur wil vooral zorgen dat brandweer genoeg zandzakjes heeft om eventuele wateroverlast op te vangen. Daarnaast worden de jachthavens aangeraden om de boten binnen te houden en goed vast te leggen. Dat zal ook gebeuren in Blankenberge, een van de zwakkere plekken aan de kust. “We voorzien zandzakjes en lichten alle jachtclubs in. Ook de politie wordt ingezet en zal extra patrouilles uitvoeren”, aldus burgemeester Patrick De Klerck.

Langs de kustlijn staat ook een aantal schotbalken. Dat zijn een soort golfbrekers die de voorbije jaren werden gebouwd. “We gaan donderdagochtend de schotten plaatsen”, aldus de burgemeester. Ook onder meer in Oostende zal dat het geval zijn.