Multidisciplinaire aanpak bij het redden van drenkelingen: demo voor verpleegkundigen!

 

2016 03 17 demo oefening wk verpleegkundigen (5)

‘Spoed’ en ‘intensieve zorgen’ bij calamiteiten zijn cruciale topics voor verpleegkundigen. Het NVKVV (beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verpleeg- en ziekenhuisassistenten) vroeg via de FOD Volksgezondheid de medewerking aan hun symposium ter gelegenheid van de 42ste week van de Verpleegkundigen in Oostende.
Op maandag 14 maart 2016 werd een oefening georganiseerd om de multidisciplinaire aanpak bij het redden van drenkelingen te demonstreren. In het scenario werden twee baders in nood gered ter hoogte van het Casino Oostende. Deze oefening toonde aan dat heel wat verschillende partijen en diensten actief aan wal, op zee en in de lucht, zeer goed kunnen en moeten samenwerken in geval van calamiteiten. De ORKA (VLOOT), SPN-09 (scheepvaartpolitie / VLOOT) en de rhib van de brandweer van Oostende waren de hoofdrolspelers op het water. De andere deelnemers aan deze oefening waren de lokale politie, spoed- en MUGdiensten, 40ste Smaldeel en het MRCC (afdeling Scheepvaartbegeleiding). De heer Filip Lingier van de Federale Gezondheidsinspectie gaf een korte toelichting rond het doel van de afsprakenregeling waarin deze oefening kaderde.
Enkele beelden vindt u hier.
Andere berichten in het kader van de hulpverlening op zee:
ZEEHOND rots in de branding
Ongezien overheidsteamwork op zee
WANDELAAR als uitvalbasis voor medisch urgentieteam

ZEEHOND, rots in de branding!

2016 02 03 Zeehond (05)

Sinds 6 oktober vorig jaar speelt de ZEEHOND een belangrijke rol rond de gezonken Flinterstar voor de kust van Zeebrugge. Doorheen de verschillende fases in het kader van de hulpverlening rond de Flinterstar, bood de ZEEHOND ondersteuning op verschillende vlakken. Na de aanvaring, voer de ZEEHOND onmiddellijk ter plaatse voor de reddingsactie en om in goede samenwerking met de andere aanwezige vaartuigen, de eerste hulp te verlenen.

Het goed partnerschap zette zich verder in een volgende fase waarbij de ZEEHOND het werkplatform werd voor de ‘on scene commander’ (Marine) en de ‘on scene coördinator milieu’ (VLOOT). Tijdens de bunkermomenten van de ZEEHOND, zorgde de Marine (Castor) voor vervanging. Na de olieveegoperaties en de pompoperaties uit de aan boord aanwezige brandstoftanks van het wrak, ging een caretaking-periode in, waarin de ZEEHOND deze rol op zich nam. Een rol die niet altijd evident was en is. De gezagvoerder met zijn bemanning voerde deze taak minutieus uit, ook doorheen de vele stormen van de voorbije periode.

Eind januari 2016 ging de ZEEHOND voor een tweetal weken in droogdok in het kader van het standaard onderhoudsprogramma. Naast de normale werkzaamheden zoals de reiniging van en schilderwerken aan de romp, de reiniging van de bilges, de afvoerleidingen en de tanks, het onderhoud van ankerkettingen, het roer, de schroef, enzovoort, werden ook een aantal andere werken uitgevoerd zoals de installatie van het overvulbeveiligingsysteem en het onderhoud van de werkboot. Daarnaast werd het nieuwe ‘Vlaanderen is maritiem’-logo aangebracht op de stuurhut en voldoet de ZEEHOND hiermee aan de nieuwe huisstijleisen van de Vlaamse overheid. Het droogdok is bijzonder vlot verlopen, mede dankzij de aanwezige bemanning.

Quasi onmiddellijk na de beëindiging van de werkzaamheden, voerde de ZEEHOND opnieuw haar caretaking-taak uit rond de Flinterstar. Enkele beelden vindt u hier.

Officiële opening campus Leerhaven van het GO!

front

Op 19 februari 2016 opende het GO! een gloednieuwe locatie: campus Leerhaven. De basisschool TG de Spits, de Scheepvaartschool – Cenflumarin, het Koninklijk Atheneum en het Centrum voor Avondonderwijs Antwerpen zijn nu gegroepeerd op één nieuwe locatie op Linkeroever in Antwerpen. Deze nieuwe locatie biedt een moderne omgeving aan leerlingen en studenten die kiezen voor het maritiem onderwijs. Ze is uitzonderlijk en creëert kansen om een antwoord te bieden op de enorme vraag om de werkgelegenheid in de scheepvaart in te vullen, in de Antwerpse havenregio en daarbuiten.

Ben Weyts (Vlaams minister bevoegd voor onder andere mobiliteit), Marc Van Peel (schepen voor haven, industrie en werk in Antwerpen en voorzitter van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen), Raymonda Verdyck (afgevaardigd bestuurder GO!) en Koen De Pryck (algemeen directeur Scholengroep 1) onderstreepten elk met hun eigen invalshoek het belang van de maritieme opleidingen voor de Vlaamse economie. Minister Weyts stelde daarenboven er niet alleen te staan als minister maar evenzo als vader, Schepen Van Peel gaf het publiek mee dat de locatie van de campus op slechts enkele honderden meters is van de plaats waar hij zelf opgroeide, terwijl Raymonda Verdyck benadrukte dat het GO! als enige koepel die specifieke maritieme opleidingen aanbiedt en zij daarin ook haar volle verantwoordelijkheid neemt voor Vlaanderen.

Campus Leerhaven is gelegen aan de Thonetlaan te Antwerpen Linkeroever, op een kleine boogscheut van de gebouwen waar VLOOT eind 2016 naartoe zal verhuizen. Ze biedt onderwijs met een maritiem karakter vanaf de kleuterschool tot volwassenenonderwijs, en bestrijkt daarmee alle leeftijden. VLOOT heeft als reder samenwerkingsverbanden met deze instellingen rond stages aan boord van VLOOTeenheden en het ter beschikking stellen van de TIJL en de THEMIS II.

Foto’s, filmpje en artikel in de Scheepvaartkrant vindt u hier.
Info over het volledige aanbod aan opleidingen op campus Leerhaven vindt u hier.
Gebundelde info over de maritieme opleidingen en beroepen in Vlaanderen vindt u via areyouwaterproof.be.

25 jaar Schelderadarketen

In november 1978 tekenden Nederland en België het Radarverdrag, waarin de aanleg en exploitatie van de Schelderadarketen werd geregeld. In maart 1991 was de radarketen operationeel. Het succes van de keten was daarna wel direct waarneembaar: het aantal scheepsongevallen daalde drastisch.

25J SRK

De Schelderadarketen verleent Vessel Traffic Services (VTS) aan de scheepvaart. Met behulp van de Schelderadarketen kunnen schepen worden geïdentificeerd, posities worden bepaald en kan assistentie aan schepen worden verleend. Essentieel bestaat de radarketen uit drie kernsystemen: het radarwaarnemingssysteem (RW) voor het genereren van een tactisch verkeersbeeld, het Informatie Verwerkend Systeem (IVS) voor het administreren en opvolgen van alle schepen in het werkingsgebied, en het VHF-radiocommunicatiesysteem voor de gesprekken tussen verkeersleiders en schip. De Vlaamse en Nederlandse verkeersleiders leveren deze service, een dienstverlening van 24 uur op 24 uur, 365 dagen per jaar. Ook wil de gerenoveerde Uitkijk Zelzate op termijn een onderdeel van de Schelderadarketen worden om de trafiek op het kanaal Gent-Terneuzen nog beter op te volgen. De omvang van de schepen is ook toegenomen, de steeds groter wordende zeeschepen hebben ook een goede begeleiding nodig.

 

Aanpassingen en uitbreidingen

De voorbije 25 jaar zijn er aan de SRK belangrijke aanpassingen en uitbreidingen geweest, door gewijzigde operationele inzichten van de eindgebruikers (verkeersleiders), het management (Permanente Commissie, Scheldedirecteurenvergadering, het management van Maritieme Dienstverlening en Kust, en Rijkswaterstaat) en de stakeholders (havens, loodsdiensten, waterwegbeheerders, e.a. ).  Ook de internationale ontwikkelingen op gebied van verkeersbegeleiding van zowel zee- en binnenscheepvaart (IALA, IMO, EU, e.a.) hebben een impact op de SRK.

Dit leidde tot volgende nieuwe de VTS Simulator in 2001, een systeem voor distributie van hydro-meteo gegevens (Hymedis – 2002), de introductie van een eigen website www.vts-scheldt.net (2005), de realisatie van een AIS (Automatic Identification System) netwerk en integratie in RW (2005), een  uitwisselingsplatform (genoemd Centraal Broker Systeem) voor nautische informatie met alle stakeholders (2005), een software planningstool WESP voor het berekenen van tijpoorten voor diepstekende schepen, een applicatie die rapporten en statistisch materiaal aanlevert op basis van gearchiveerde gegevens van IVS en AIS (Business Intelligence, 2007) en de implementatie van River Information Services opgelegd door een EU-directieve om de dienstverlening naar de binnenvaart op een hoger niveau te tillen.

De keten werd en wordt ook (geografisch) uitgebreid: b.v. uitbreiding met twee radartorens ingevolge een nieuwe containerkade in Zandvliet (medio jaren ‘90), in 2004 werd de radartoren Oostdyckbank (offshore) in gebruik genomen. Bij Neeltje Jans werd de Lange Neel gebouwd, een radartoren van 113m hoog. Een nieuwe radartoren bij de nieuw aangelegde dam bij de toegangsgeul van de Haven van Oostende is recent gebouwd en komt in gebruik in 2016.

Een aantal bijkomende radartorens zullen eveneens in 2016 in gebruik worden genomen. Het betreft drie clusters: twee volwaardige (betonnen) radartorens en een gapfiller ingevolge het ontpolderingsproject Hedwige/Prosperpolder, twee volwaardige (betonnen) radartorens en een radarsensor op seinbord Royerssluis als eerste uitbreiding tot Boveneinde Rede Antwerpen (BRA), één volwaardige (betonnen) radartoren en een gapfiller in de zone verkeerscentrale Hansweert.

Logistieke keten en informatie-uitwisseling

De Schelderadarketen is méér dan een reeks radartorens en verkeerscentrales: bovenop de noodzakelijke ondersteuning voor het verkeersmanagement is de SRK is ook de nautische informatieprovider naar alle stakeholders in de keten geworden. Een concreet voorbeeld hierin is dat het CBS dat een essentieel onderdeel geworden is in de ketenwerking en de facto onmisbaar voor de economische en logistieke activiteiten binnen het Schelde estuarium.

Toekomstperspectief

De SRK zal in het komend decennium met een aantal uitdagingen worden geconfronteerd: nu staat de werking van de Schelderadarketen en de bijhorende samenwerking met de verschillende partners internationaal op een vrij hoog niveau, het moet de ambitie zijn dat we dit niveau blijven behouden door te verbeteren en te optimaliseren waar nodig, ondanks de budgettaire beperkingen. Ook op het vlak van internationale ontwikkelingen zoals e-navigation /e-maritime toepassingen en RIS-technologie kan de SRK toonaangevend zijn op internationaal vlak. Het invoeren van gemeenschappelijke werkvloeren en coördinatiecentra, zal ook in de toekomst op de Schelderadarketen een impact hebben.

Nieuwe applicaties, zoals “Implementatie Dynamische Kielspeling” zullen een bijdrage leveren aan de capaciteitsbenutting van de Westerschelde en een optimalere doorvoer van en naar de havens.

Verdere uitbouw van het CBS zal de informatie uitwisseling met ketenpartners op een hoger niveau brengen, zoals b.v. het toepassen van Maritime Single Window (MSW), meer integratie van de bedrijfsprocessen van de ketenpartners voor een optimale afstemming in de vaarweg.