25 jaar Schelderadarketen

In november 1978 tekenden Nederland en België het Radarverdrag, waarin de aanleg en exploitatie van de Schelderadarketen werd geregeld. In maart 1991 was de radarketen operationeel. Het succes van de keten was daarna wel direct waarneembaar: het aantal scheepsongevallen daalde drastisch.

25J SRK

De Schelderadarketen verleent Vessel Traffic Services (VTS) aan de scheepvaart. Met behulp van de Schelderadarketen kunnen schepen worden geïdentificeerd, posities worden bepaald en kan assistentie aan schepen worden verleend. Essentieel bestaat de radarketen uit drie kernsystemen: het radarwaarnemingssysteem (RW) voor het genereren van een tactisch verkeersbeeld, het Informatie Verwerkend Systeem (IVS) voor het administreren en opvolgen van alle schepen in het werkingsgebied, en het VHF-radiocommunicatiesysteem voor de gesprekken tussen verkeersleiders en schip. De Vlaamse en Nederlandse verkeersleiders leveren deze service, een dienstverlening van 24 uur op 24 uur, 365 dagen per jaar. Ook wil de gerenoveerde Uitkijk Zelzate op termijn een onderdeel van de Schelderadarketen worden om de trafiek op het kanaal Gent-Terneuzen nog beter op te volgen. De omvang van de schepen is ook toegenomen, de steeds groter wordende zeeschepen hebben ook een goede begeleiding nodig.

 

Aanpassingen en uitbreidingen

De voorbije 25 jaar zijn er aan de SRK belangrijke aanpassingen en uitbreidingen geweest, door gewijzigde operationele inzichten van de eindgebruikers (verkeersleiders), het management (Permanente Commissie, Scheldedirecteurenvergadering, het management van Maritieme Dienstverlening en Kust, en Rijkswaterstaat) en de stakeholders (havens, loodsdiensten, waterwegbeheerders, e.a. ).  Ook de internationale ontwikkelingen op gebied van verkeersbegeleiding van zowel zee- en binnenscheepvaart (IALA, IMO, EU, e.a.) hebben een impact op de SRK.

Dit leidde tot volgende nieuwe de VTS Simulator in 2001, een systeem voor distributie van hydro-meteo gegevens (Hymedis – 2002), de introductie van een eigen website www.vts-scheldt.net (2005), de realisatie van een AIS (Automatic Identification System) netwerk en integratie in RW (2005), een  uitwisselingsplatform (genoemd Centraal Broker Systeem) voor nautische informatie met alle stakeholders (2005), een software planningstool WESP voor het berekenen van tijpoorten voor diepstekende schepen, een applicatie die rapporten en statistisch materiaal aanlevert op basis van gearchiveerde gegevens van IVS en AIS (Business Intelligence, 2007) en de implementatie van River Information Services opgelegd door een EU-directieve om de dienstverlening naar de binnenvaart op een hoger niveau te tillen.

De keten werd en wordt ook (geografisch) uitgebreid: b.v. uitbreiding met twee radartorens ingevolge een nieuwe containerkade in Zandvliet (medio jaren ‘90), in 2004 werd de radartoren Oostdyckbank (offshore) in gebruik genomen. Bij Neeltje Jans werd de Lange Neel gebouwd, een radartoren van 113m hoog. Een nieuwe radartoren bij de nieuw aangelegde dam bij de toegangsgeul van de Haven van Oostende is recent gebouwd en komt in gebruik in 2016.

Een aantal bijkomende radartorens zullen eveneens in 2016 in gebruik worden genomen. Het betreft drie clusters: twee volwaardige (betonnen) radartorens en een gapfiller ingevolge het ontpolderingsproject Hedwige/Prosperpolder, twee volwaardige (betonnen) radartorens en een radarsensor op seinbord Royerssluis als eerste uitbreiding tot Boveneinde Rede Antwerpen (BRA), één volwaardige (betonnen) radartoren en een gapfiller in de zone verkeerscentrale Hansweert.

Logistieke keten en informatie-uitwisseling

De Schelderadarketen is méér dan een reeks radartorens en verkeerscentrales: bovenop de noodzakelijke ondersteuning voor het verkeersmanagement is de SRK is ook de nautische informatieprovider naar alle stakeholders in de keten geworden. Een concreet voorbeeld hierin is dat het CBS dat een essentieel onderdeel geworden is in de ketenwerking en de facto onmisbaar voor de economische en logistieke activiteiten binnen het Schelde estuarium.

Toekomstperspectief

De SRK zal in het komend decennium met een aantal uitdagingen worden geconfronteerd: nu staat de werking van de Schelderadarketen en de bijhorende samenwerking met de verschillende partners internationaal op een vrij hoog niveau, het moet de ambitie zijn dat we dit niveau blijven behouden door te verbeteren en te optimaliseren waar nodig, ondanks de budgettaire beperkingen. Ook op het vlak van internationale ontwikkelingen zoals e-navigation /e-maritime toepassingen en RIS-technologie kan de SRK toonaangevend zijn op internationaal vlak. Het invoeren van gemeenschappelijke werkvloeren en coördinatiecentra, zal ook in de toekomst op de Schelderadarketen een impact hebben.

Nieuwe applicaties, zoals “Implementatie Dynamische Kielspeling” zullen een bijdrage leveren aan de capaciteitsbenutting van de Westerschelde en een optimalere doorvoer van en naar de havens.

Verdere uitbouw van het CBS zal de informatie uitwisseling met ketenpartners op een hoger niveau brengen, zoals b.v. het toepassen van Maritime Single Window (MSW), meer integratie van de bedrijfsprocessen van de ketenpartners voor een optimale afstemming in de vaarweg.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *