Bevindingen uit masterproef krijgen toepassing bij VLOOT

stage droogdok Met het einde van de droogdokbeurt van de WESTERSCHELDE en de SIMON STEVIN kwam ook een einde aan de begeleiding en aan de stages van een aantal hogeschoolstudenten in het kader van hun masteropleiding industriële wetenschappen – maritieme technieken aan de KU Leuven.

VLOOT was zeer verheugd te vernemen dat alle stagiairs zeer hoge scores kregen voor hun stages en masterproef. Bijzonder is dat de bevindingen uit hun eindwerk direct kunnen toegepast worden op de vaartuigen van VLOOT.

Eén van de opmerkelijke resultaten betrof de haalbaarheidsstudie om een uniform brandstofovervulbeveiligingssysteem VLOOTbreed te installeren. In het eindwerk onderzochten de studenten niet alleen de technische haalbaarheid maar werkten ze ook een investerings- en een uitvoeringsdossier per VLOOTvaartuig uit. De bevindingen en het voorbereidende werk worden ondertussen al toegepast in de praktijk. De vaartuigen in droogdok (WESTERSCHELDE, ZEETIJGER, SIMON STEVIN) zijn de pioniers. Stap voor stap zullen de andere vaartuigen uitgerust worden met het systeem.

Het bunkerproces bij de meer dan 40 schepen creëert inderdaad een potentieel risico op overvulling en bijgevolg een kans op vervuiling. Door toepassing van de resultaten uit dit eindwerk kunnen de gevaren voor verontreiniging, brandgevaar, financiële schade en imagoschade vermeden worden. Tijdens de verdediging van dit eindwerk kreeg VLOOT bovendien een voortrekkersrol toegemeten door de genomen maatregelen om dit systeem te introduceren. Op dit moment is het systeem nog niet verplicht en bovendien door weinig anderen onderzocht.

Met deze mooie resultaten kunnen we gerust stellen dat naast de stages voor de studenten aan de maritieme instellingen, de begeleiding van studenten technisch onderwijs zowel in de praktijk als voor thesissen, intussen volwaardig geïntroduceerd zijn bij VLOOT.

Ing. Benoît Versavel, superintendent en rechterhand van ing. Frank Aerssens (directeur technische dienst), in team met superintendent ing. Benedikt Claeys en de andere collega’s van de technische dienst van VLOOT begeleidden de jongste weken en maanden volgende studenten tijdens hun stage of in de opmaak van hun eindwerk:

  • De heer Ronald Deleersnyder (stage en eindwerk rond droogdok ZEETIJGER)
  • De heer Gert-Jan De Bruycker (stage rond droogdok WESTERSCHELDE)
  • De heren Gerwout Verhoefs en Jonathan Debruyckere (thesis overvulbeveiligingssysteem)

Beelden van de stage ‘droogdok ZEETIJGER’.

Beelden van de stages ‘droogdok WESTERSCHELDE’ en ‘droogdok SIMON STEVIN’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *