Jaarboek MDK 2013 - page 3

1
Een jaar geleden drukten we de hoop
uit dat er een kentering zou komen in
de crisis, die ons reeds vijf jaar in haar
greep houdt.
Volgens de Wereldbank lijkt de euro-
zone nu op het punt te staan om de fi-
nanciële crisis achter zich te laten. Een
voorzichtig positieve wending heeft
zich inderdaad in de tweede helft van
2013 voorgedaan.
De trafieken in de Vlaamse havens ver-
toonden vanaf medio vorig jaar een
opgaande trend. Wie echter de cijfers
analyseert merkt dat het herstel broos
is. Helaas hebben we de crisis nog niet
definitief achter ons gelaten. Maar elk
procentje groei helpt om onze doel-
stellingen te bereiken.
We hopen dan ook dat we de positieve
trend van de tweede jaarhelft kunnen
verder zetten. 2014 wordt een belang-
rijk jaar voor Vlaanderen, voor de ha-
vensector maar ook voor het agent-
schap MDK.
Bij het agentschap MDK stellen zich in
2014 belangrijke uitdagingen zowel op
economisch als op sociaal vlak.
In overeenstemming met de beslissin-
gen van de Vlaamse regering werden
grote inspanningen geleverd om met
minder middelen meer te doen, zon-
der afbreuk aan de dienstverlening. De
opgelegde besparingsnorm van 6,5%
op het personeel zal in 2014 behaald
worden.
De gemiddelde leeftijd van onze Vloot
is gedaald tot 15,8 jaar wat positief is
voor het milieu en voor een efficiëntere
inzet van onze middelen.
De inspanningen geleverd in het ka-
der van het Masterplan Kustveiligheid
hebben in 2013 hun nut en noodzaak
bewezen.
Op tal van vlakken is onze dienstverle-
ning aan de scheepvaart en de bevol-
king verder geoptimaliseerd en staat
ze zelfs aan de top in vergelijking met
de ons omliggende landen zonder dat
we de tarieven hebben verhoogd.
Nochtans is goed soms net nog niet
goed genoeg. Een aantal belangrijke
dossiers zoals het loodsendossier moe-
ten in 2014 beslecht worden! Werk ge-
noeg dus om met eenzelfde dynamiek
de inspanningen uit het verleden ver-
der te zetten.
Dit jaarverslag geeft een overzicht van
wat vorig jaar werd gerealiseerd en
werpt een blik op wat komen moet.
VOORWOORD
JACQUES D’HAVE
administrateur-generaal
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...70
Powered by FlippingBook