Jaarboek MDK 2013 - page 5

3
agentschap met uiterst professionele
medewerkers. Ieder is expert op zijn
gebied. We geloven sterk in de meer-
waarde die samenwerking genereert.
Ons doel is steeds om, met het oog op
het algemeen belang, een positieve bij-
drage te leveren aan het gezamenlijke
resultaat.
Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid en integriteit vormen
de hoekstenen van onze organisatie.
De transparantie van onze dienstver-
lening, geruggensteund door directe
en accurate communicatie, werken
het vertrouwen van onze klanten in de
hand.
met de legitieme behoeften van ver-
schillende soorten klanten, werken we
dag na dag aan een dienstverlening op
maat.
Voortdurend verbeteren
We optimaliseren onze dienstverlening
door procesmatig werken en te focus-
sen op voortdurend verbeteren. Onze
blijvende aandacht voor de overdracht
van onze vakkennis biedt de beste ga-
rantie voor de toekomst. Het manage-
ment is doordrongen van een steeds
groeiend streven naar grotere efficiën-
tie en blijvende innovatie.
Samenwerken
We zijn een deskundig en performant
Visie en structuur
De taken die voortvloeien uit onze mis-
sie groeperen we functioneel:
Loodswezen heeft als kerntaak het vei-
lig en vlot loodsen en beloodsen van
de scheepvaart van en naar de Vlaam-
se havens tegen een maatschappelijk
aanvaardbare prijs.
Scheepvaartbegeleiding begeleidt sa-
men met Nederlandse collega’s vanaf
de wal alle scheepvaart. Het maritiem
reddings- en coördinatiecentrum is
het eerste meldpunt voor ongevallen
op zee.
VLOOT is een rederij gespecialiseerd in
het management (technisch, operatio-
neel, nieuwbouw) van schepen die in-
gezet worden voor opdrachten binnen
de overheidsniche.
Kust zorgt voor de bescherming van de
bevolking tegen het geweld van de zee.
Zij bevordert de recreatie op en langs
het water en het beleven van de kust.
Kust brengt de zee en de Schelde in
kaart en maakt weerberichten voor de
zee en de kust.
Aan het hoofd van ons agentschap
staat de Administrateur-generaal. Hij
is tevens de Vlaamse voorzitter van de
Permanente Commissie der Schelde-
vaart en van de structuur Kustwacht.
Zijn Stafdienst biedt ondersteuning bij
het gevoerde beleid en verzekert het
gecoördineerd samenwerken
Waarden
Ons agentschap onderschrijft de vier
waarden van de Vlaamse Overheid:
Klantgerichtheid
Kwaliteit en klantvriendelijkheid staan
centraal. Met het oog op het algemeen
belang, maar steeds rekening houdend
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...70
Powered by FlippingBook