Jaarboek MDK 2013 - page 7

5
porate afspraken binnen de Vlaamse
overheid (rapporteringsdefinities etc.).
Opmerkelijk waren:
» de samenwerkingsovereenkomstmet
de Hogere Zeevaartschool voor hydro-
grafische opleidingen
» de verdere STCW-normering van
het scheepspersoneel die ook de door-
stroommethodiek van het personeel
faciliteert
» de gegevensdeling via het informa-
ticaplatform.
De verdere automatisering
van het personeelsbeheer.
De planning van de prestaties en de
registratie van de geleverde prestaties
van het continupersoneel werden ver-
der geautomatiseerd.
dienst werken waarin het personeel in
principe 1 op 1 moet vervangen wor-
den. Zo zijn de interne MOF-functies
verder gedaald tot 5.4% (versus de 10%
norm op het niveau van de Vlaamse
overheid).
De interne verankering en
uitbreiding van de maritieme
know how.
De interne verankering en uitbreiding
van de maritieme knowhow werd ont-
sloten door een integraal vormings-
plan waarin de vaak zeer gespeciali-
seerde vorming, training en opleiding
van het personeel (introductietrajec-
ten en voortgezette beroepsopleiding)
nauwkeuriger in kaart wordt gebracht.
De specificiteit van het agentschap
MDK wordt geïntegreerd in de cor-
Blikvangers waren:
De continue dienstverlening
in een besparingscontext.
Op 31 december 2013 telde het Agent-
schap 1278 personeelsleden (1229 VTE).
Hiermee zit het Agentschap op koers
om tegen 30 juni 2014 te voldoen aan
de door de regering opgelegde 6,5 %
besparing op de personeelsaantallen.
Door synergiën, rationalisaties en door
de voortgezette procesmatige objecti-
vering van de kwalitatieve en kwanti-
tatieve personeelsbehoefte werd sinds
30 juni 2009 slechts 79% van de uit-
stroom vervangen bij onverminderde
dienstverlening. Dit niettegenstaande
1000 personeelsleden in volcontinu-
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...70
Powered by FlippingBook