Jaarboek MDK 2013 - page 8

6
De huidige beheersovereenkomst loopt van 01 januari
2011 tot 31 december 2015 en is de tweede beheersover-
eenkomst van het agentschap voor Maritieme Dienst-
verlening en Kust sinds de oprichting.
De beheersovereenkomst legt de we-
derzijdse rechten en verplichtingen
vast van de Vlaamse Regering en het
agentschap bij alle activiteiten die ver-
band houden met de scheepvaart op
de maritieme vaarwegen en met de
kust, zoals vastgelegd in het oprich-
tingsbesluit.
Voor de concrete uitvoering van de
beheersovereenkomst wordt jaarlijks
een ondernemingsplan opgemaakt,
afgestemd op de begroting. Dit onder-
nemingsplan wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan de minister en maakt
integraal deel uit van de beheersover-
eenkomst.
In het ondernemingsplan MDK 2013
werd voor elke operationele doelstel-
ling aangegeven wat er concreet zal
uitgevoerd worden in 2013.
Beheersovereenkomst
Op kwartaalbasis wordt aan de Di-
rectieraad van het agentschap voor
Maritieme Dienstverlening en Kust ge-
rapporteerd over de resultaten van de
indicatoren die opgenomen zijn in de
beheersovereenkomst.
Na bespreking en evaluatie door de di-
rectieraad worden de resultaten voor-
gelegd aan de minister en aan het De-
partement MOW.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...70
Powered by FlippingBook