Hoe kunnen we onze kust beschermen?

Verschillende ingrepen kunnen ons beschermen tegen het geweld van de zee. Vroeger bouwde men vaak stenen glooiingen of strandhoofden ter hoogte van de badplaatsen. Door de jaren heen is er een wereldwijde tendens merkbaar om over te stappen naar nature based solutions: door positief gebruik te maken van de krachten van de natuur zoals wind, getij, stromingen en golven, ontstaat een dynamische en veerkrachtige kust die bestand is tegen stormen en klimaatwijziging.

Zacht waar het kan

Suppletiewerken in Raversijde

Onze stranden en duinen vormen de natuurlijke zeewering. Voor de versterking van deze natuurlijke zandige kust vormen suppleties de basisoplossing. Op een breder en hoger strand kunnen golven breken en verliezen ze hun energie vooraleer ze schade kunnen toebrengen aan de zeedijk of de bebouwing.

Door het aanbrengen van extra zand op de stranden, de vooroever (= het stuk strand net onder de laagwaterlijn) of de duinvoet versterken we niet alleen de zeewering maar ook de natuurlijke kustdynamiek en- ecologie. Het is tot slot een flexibele oplossing waardoor de kust kan meegroeien met de zeespiegelstijging.

Hogere en bredere stranden zorgen voor meer wegwaaiend zand bij felle wind. Bij hevige storm kan dit leiden tot zandoverlast op de zeedijk, de tramsporen of de rijweg. Er lopen een aantal proefprojecten om die overlast met natuurlijke oplossingen te voorkomen. Zowel in Oostende op oosteroever als in Raversijde zijn zones aangeplant met helmgras, in verschillende patronen. Deze vakken zullen door de wind natuurlijk aangroeien met zand waardoor op termijn een duinstrook voor de dijk ontstaat. Dit zorgt ervoor dat het zand op het strand blijft, wat een goede zaak is voor de kustbescherming. 

Wetenschappelijk onderzoek moet ons inzicht geven over de ideale aanlegmethode van dit begroeide strand dat kan ontwikkelen tot een duin. We zullen hieruit ook lessen trekken op vlak van zandtransport en natuurontwikkeling.

Hard waar het moet

Zeedijk in Wenduine

In zones waar natuurlijke oplossingen onmogelijk of onvoldoende zijn, voorzien we waterkerende constructies zoals stormmuren of een stormvloedkering.

De meeste zeedijken dateren uit de 19de eeuw. Ze zijn niet hoog genoeg of structureel niet voldoende stabiel om stormen te weerstaan. In combinatie met verhoogde stranden vernieuwen we sommige zeedijken. Ze worden meestal verbreed en voorzien van stormmuren. Twee evenwijdige stormmuren vormen een golfdempende uitbouw waarin stormgolven hun energie en kracht kwijtraken.

In de havens

Stormvloedkering in Nieuwpoort

Zowel in de zeehavens als in de jachthavens kan overstroming via de kaaimuren optreden. Kades kunnen lager zijn dan de waterstand op zee, stormgolven kunnen overslaan of de stabiliteit van stuwen en sluizen in gevaar brengen. Mogelijke maatregelen zijn hier:

  • De kaaien en de oevers verhogen en versterken;

  • De sluizen en stuwen optimaliseren;

  • Stormmuren rond de haven bouwen; 

  • Een stormvloedkering bouwen in de haventoegang.

Projecten kustbescherming

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier