Monitoring en beheer

Controle van het veiligheidsniveau

Cesnavliegtuig voor LIDARmetingen

Zowel de zandige stranden als de technische constructies zoals de stormmuren en de stormvloedkering hebben regelmatig onderhoud nodig. Het is belangrijk om de kusterosie en de gevolgen van optredende stormen nauwlettend op te volgen.

Tweemaal per jaar vliegt een vliegtuig de volledige kust over om de hoogte van stranden en duinen op te meten. Met behulp van LiDAR technologie (Light Detection and Ranging) worden hoogtekaarten gemaakt van de stranden en duinen. Zo bepalen we waar erosie of sedimentatie heeft plaatsgevonden en kunnen we het beheer verder uitstippelen. De vooroever (het onderwaterstrand) speelt eveneens een belangrijke rol in de kustdynamiek. We brengen deze in kaart door een peiling met multibeam sonar uit te voeren.

Na een zware storm voeren we tussentijdse evaluaties uit. De harde maatregelen zoals dijken en stormmuren en de stabiliteit van sluizen en stuwen in havens onderwerpen we regelmatig aan een inspectie.

Storm Ciara op strand Wenduine

Toetsing van de zeewering

Elke zes jaar controleren we of het veiligheidsniveau van de kustzone nog voldoet aan de norm. Op die manier kunnen we de overstromingsrisico's voor elke zone in kaart brengen.

Om voldoende weerstand te bieden tegen zware stormvloeden moet de zeewering (strand, duinen en dijken) aan een aantal veiligheidsnormen voldoen.

  • Tijdens de stormpiek mag er niet te veel water over de veiligheidslijn lopen. Die lijn geeft aan welke gebieden beschermd worden tegen overstroming. Meer dan één liter water brengt de stabiliteit van aanpalende gebouwen in gevaar.

  • Er mag maar beperkte afslag van de duinen zijn. Die afslag mag zich niet uitstrekken tot aan het eerste woongebied.

  • Na de storm moet er nog genoeg duinvolume overblijven om een bres in de duinengordel te vermijden.

  • De bekleding van de zeedijk moet stabiel blijven tijdens de storm om een bres in de zeedijk te vermijden.

Uit de toetsing van 2017 bleek het beschermingsniveau op plaatsen waar al maatregelen zijn uitgevoerd sterk gestegen. Op andere locaties zijn nog maatregelen nodig om het vooropgestelde veiligheidsniveau te halen. Dit komt omdat de geplande beschermingsmaatregelen nog niet of nog niet volledig zijn uitgevoerd of omdat het strand nood heeft aan een onderhoudssuppletie.

Overstromingsrisico's en noodplanning

Aan de hand van de gegevens uit de toetsing worden er overstromingskaarten opgesteld voor verschillende stormvloedpeilen. Deze kaarten tonen welk gebied zou overstromen bij welke waterstand die met stormvloed gepaard gaat en wat de impact zal zijn.

Zolang niet alle maatregelen van het Masterplan Kustveiligheid zijn uitgevoerd moeten we natuurlijk omgaan met de actuele risico’s op slachtoffers en schade.

Wanneer de specifieke weersverwachtingen van het OMS (Oceanografisch Meteorologisch Station) een zichtbare kans op extreem hoog water aantonen, sturen we een stormvloedwaarschuwing uit.

Tegelijkertijd activeren we ook het draaiboek stormvloed. De kustgemeenten en hulpdiensten worden dan geïnformeerd over welke maatregelen zij moeten nemen om de impact van de stormvloed te beperken.

Ondanks de beschermings- en noodmaatregelen blijft er altijd een kleine kans dat het water toch nog hoger komt. Daarom heeft elke kustgemeente ook nog een Bijzonder Nood- en Interventie Plan (BNIP).

Deze kaart toont welk gebied er zou overstromen bij een waterpeil van +7m TAW Deze kaart toont welk gebied er zou overstromen bij een waterpeil van +7m TAW

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier