Over afdeling Kust

Kwaliteitsvolle dienstverlening

Logo van Auditorganisatie

Wij streven naar een optimale dienstverlening voor onze klanten en partners en de burgers. Een deskundige en ervaren administratieve, technische en juridische ondersteuning dragen daartoe bij.
Door de inzet van professioneel personeel, engageren we ons tot de meest doeltreffende en kwaliteitsvolle uitvoering van onze taken. Hierbij zetten we ook volop in op innovatieve IT-tools voor het personeel die een kwaliteitsvolle en efficiënte werking ondersteunen.

We streven hierbij naar een kwaliteitsvolle dienstverlening. We beschikken daarom over certificaten voor zowel ISO 9001 als ISO 14001. Deze ISO-normen stellen hoge eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem (9001) en het milieumanagementsysteem (14001).
De ontwikkeling van een geautomatiseerde projectplanning voor de opvolging van de infrastructuurprojecten en een bedrijfscontinuïteitsplanning vervolledigen het kwaliteitsbeleid.

Download de kwaliteits- en milieubeleidsverklaring

Kennisuitwisseling

Foto van tijdens een internationele meeting

Gezien het uitgebreide en specifieke takenpakket, kan onze afdeling bouwen op een brede technische kennis en heel wat knowhow. Onze medewerkers hebben een diepgaande expertise, of het nu gaat om waterbouwkundige projecten, hydrografie en hydrometeorologie of getijden, kusterosie en beheer van duinen.  Deze expertise verankeren en uitbreiden is van groot belang, zowel nationaal als internationaal. Onze afdeling levert gewaardeerde bijdragen aan nationale en internationale congressen, studiedagen en opleidingsprogramma’s en treedt ook op als partner in tal van Europese projecten.

Via internationale samenwerkingen streven we naar efficiëntie en duurzaamheid op lange termijn. Afdeling Kust is vertegenwoordigd in:

  • North Sea Coastal Management Group

  • Noos

  • EuroGOOS

  • Pianc

  • International Hydrographic Organization

Geschiedenis

1898-1944

Op 31 maart 1898 riep Koning Leopold II in Oostende de ‘Bijzondere Dienst der Kust’ in het leven onder de benaming ‘Ministère de l’Agriculture et des Travaux Publics – Ponts et Chaussées – Service Spécial de la Côte’.

Voordien was in Oostende al een dienst gevestigd die de openbare werken aan de kust onder haar bevoegdheid had. Ir. Pierre Demey, hoofdingenieur-directeur van Bruggen en Wegen, was sinds 1886 hoofd van deze dienst. In zijn functie werd ir. Demey stilaan de vertrouwenspersoon van Koning Leopold II voor kust- en havenwerken. Kort na zijn overlijden in februari 1898, installeerde de koning officieel de Bijzondere Dienst der Kust. Onder opvolger ingenieur Van Gansberghe voerde de dienst de plannen voor nieuwe haven van Oostende en Zeebrugge uit.

1945 - 1976

Tijdens de Eerste Wereldoorlog speelden de sluizen en de waterbemeestering van de Ijzer, die toen tot het ambtsgebied van de Dienst der Kust behoorden, een aanzienlijke rol.

Vanaf 1945 richtte de Bijzondere Dienst der Kust, onder leiding van ir. Jozef Lagrou, zich vooral op het herstel van oorlogsschade en het opruimen van wrakken. Vanaf 1952 startte ir. Jozef Verschave een programma voor verregaande zeewering dat na de stormvloedramp van 1953 in een stroomversnelling terecht kwam. Met zijn werken voor de zeewering en de aanzet tot uitbreiding van de Zeebrugse haven zette ir. Verschave een blijvende stempel op de kust.

In 1967 werd de fakkel doorgegeven aan ir. Robert Simoen die het werk aan de kusthavens van Oostende, Zeebrugge, Blankenberge en Nieuwpoort voortzette. Onder zijn leiding groeide de bescheiden Dienst der Kust uit tot een belangrijk overheidsapparaat aan de kust, de Dienst der Kusthavens.

1977 - 2009

Als inspecteur-generaal werd ir. Robert Simoen bijgestaan door hoofdingenieur-directeurs Herman Verslype en Pierre Kerckaert, die hem in 1989 opvolgde en zijn directeurschap in handen gaf van ir. Erik Blomme.

In 1995 werd de Dienst der Kusthavens ingedeeld bij de Vlaamse administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ) en kreeg de naam ‘afdeling Waterwegen Kust’. Directeur-ingenieur Bernard De Putter wordt er afdelingshoofd.

In 2003 en 2004 onderging de administratie een herstructurering. De bevoegdheden van de afdelingen werden functioneel herverdeeld. Tal van opdrachten werden verschoven naar de afdelingen Maritieme Toegang en Bovenschelde.

Begin 2004 werd de bevoegdheid over de kustkanalen en de rivier De Ijzer overgedragen en spitsten de taken van de afdeling zich zoals in het begin louter toe op de kust zelf. Op dat ogenblik verviel het luik ‘Waterwegen’ totaal en kreeg de afdeling de huidige naam afdeling Kust.

2010 - Heden

In 2010 werd de organisatiestructuur van de afdeling Kust grondig herschikt. Een frisse dynamiek en vernieuwde zakelijkheid zijn de boodschappen om te komen tot een optimale samenwerking met klanten, partners en belanghebbenden.

Op 8 maart 2010 ging algemeen directeur ir. Bernard De Putter op pensioen. Hij werd opgevolgd door ir. Kathleen Bernaert als afdelingshoofd. De grote uitdagingen voor haar waren de projecten van het Masterplan Kustveiligheid, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 10 juni 2011. In november 2016 volgt lic. Caroline Lootens haar op als afdelingshoofd.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier