Vergunningsaanvraag

Vergunningsaanvraag voor privatief gebruik van openbaar domein

Hieronder kan je de vergunningsaanvraag voor privatief gebruik van openbaar domein in het ambtsgebied van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust indienen.

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier kan je een aanvraag indienen om openbaar domein voor privatieve doeleinden te gebruiken. Met privatief wordt bedoeld dat je het openbaar domein exclusief voor jezelf gebruikt, bijvoorbeeld om werken uit te voeren, activiteiten te organiseren of constructies te plaatsen, te wijzigen of te verplaatsen. De aanvraag heeft betrekking op het privatieve gebruik van wegen, waterwegen, zeewering en dijken.

Aan wie bezorg je dit formulier?

Stuur deze aanvraag minstens dertig dagen voor de aanvang van de werken of activiteiten naar de afdeling Kust.

Privacy

Afdeling Kust respecteert je persoonlijke levenssfeer. Je persoonsgegevens worden enkel behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Concreet betekent dit onder meer dat:

  • de persoonsgegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om al dan niet een vergunningsaanvraag voor privatief gebruik van openbaar domein in het ambtsgebied van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust te verlenen;

  • de persoonsgegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketing doeleinden zullen worden aangewend;

  • je steeds toegang hebt tot jouw persoonsgegevens en deze op juistheid kan controleren en je onjuistheden in verband met jouw persoonlijke gegevens steeds kan doen verbeteren. Hiertoe kan je contact opnemen met afdeling Kust op volgend e-mailadres: kust@vlaanderen.be ;

  • afdeling Kust zich ertoe verbindt de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van de door jou bekendgemaakte persoonlijke gegevens.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier