Wat doet Vloot?

Vloot onderhoudt en beheert heel wat schepen voor tal van opdrachten. Om kwalitatieve dienstverlening in te richten, baseren we ons op een continu streven naar innovatie, duurzaamheid en klachtgerichtheid.

De bemanningen van de vaartuigen zijn een cruciale schakel in de organisatie. Zij zorgen voor de succesvolle uitvoering van de opdrachten van Vloot. Alle bemanningsleden beschikken over een geldig vaarbevoegdheidsbewijs overeenkomstig hun functie en in lijn met de internationale maritieme regelgeving.

Wij zetten onze nautische expertise en kennis in voor heel diverse activiteiten. Zo zetten wij vaartuigen in voor beloodsing, hulpverlening, hydrografie, vaarwegmarkering, kustwachtpartners, veerdiensten en zeewetenschappelijk onderzoek.

Beloodsing

Het beloodsen van schepen is het aan boord brengen van een loods die een vaartuig veilig naar of uit een haven kan begeleiden. Deze dienstverlening wordt verzorgd door het Loodswezen en is van belang voor veilig en vlot scheepvaartverkeer de klok rond.

Vloot is verantwoordelijk voor het transport van de loodsen van en naar de te beloodsen schepen. Veiligheid en stiptheid vormen hierin twee cruciale punten. De Vlaamse beloodsing gebeurt tussen het ankergebied waar de WANDELAAR zich bevindt (Wandelaar Pilot Station), de Vlaamse kusthavens, de Scheldehavens, het kanaal Gent-Terneuzen en ter hoogte van de rede van Antwerpen.

Hulpverlening

Vloot vervult een cruciale en centrale rol bij de inzet van overheidsmiddelen in het kader van de hulpverlening op het water.

In het kader van de eerstelijnszorg voor algemene hulpverlening op zee en op de Schelde, heeft Vloot een aantal multifunctionele vaartuigen met sleep- en bluscapaciteit ter beschikking. De SIRIUS, ZEETIJGER en ZEESCHELDE kunnen worden ingezet op de Noordzee en vanuit Antwerpen.

De ZEESCHELDE en ZEETIJGER zijn zusterschepen die, samen met de SIRIUS, naast hun bebakeningsactiviteiten ook reddings- en andere overheidsopdrachten kunnen opnemen. Ze zijn onderling niet identiek maar toch volkomen uitwisselbaar. De ZEESCHELDE en de ZEETIJGER kunnen daarnaast specifieke uitrusting voor het ruimen van olieverontreiniging aan boord nemen.

Vloot heeft vaartuigen om in nood verkerende personen op zee op te sporen en te redden (zie SAR).

Hydrografie

De Vlaamse hydrografie van afdeling Kust brengt de zee- en Scheldebodem in kaart. Hiervoor verzamelen de hydrografen cijfers en data aan de hand van metingen op zee en op de Schelde. Deze informatie is essentieel voor de vaarweggebruikers én voor een veilig en vlot scheepvaartverkeer. 

De metingen worden uitgevoerd door de hydrografen van de Vlaamse Hydrografie aan boord van de vaartuigen die hiervoor door Vloot ingezet worden op de Noordzee en de Schelde. Ze zijn uitgerust met de meest moderne hydrografische apparatuur. 

Scheepvaartpolitie

Vloot werkt sinds 1989 samen met de Scheepvaartpolitie (SPN) en zet gespecialiseerde politievaartuigen in op zee voor hun specifieke opdrachten. In 2006 werd de SPN-09 als eerste van de nieuwe politievaartuigen in dienst genomen. Eind 2021 werd het nieuwe politievaartuig SPN-01 in gebruik genomen.

De scheepvaartpolitie houdt toezicht op de naleving van alle wetten op en rond het water en aan boord van vaartuigen, bewaakt de maritieme grenzen en kan optreden als gerechtelijke politie aan boord van vaartuigen en schepen in beslag nemen.

Vaarwegmarkering

Vloot 'bebakent' 3600 km² aan vaarwegen op de Noordzee en 28,35 zeemijl aan vaarwegen op de Schelde. Om de vaarweg aan te duiden, positioneert Vloot boeien op bepaalde plaatsen met speciale vaartuigen, ook gekend als ‘boeienlegger’. De boeienleggers ZEETIJGER (kust) en ZEESCHELDE (Scheldegebied) zijn onderling uitwisselbaar. Ook privépartijen kunnen voor de uitvoering van hun eigen opdrachten beroep doen op deze specifieke know-how.

Het operationeel beheer en het onderhoud van die navigatieboeien en bakens volgt Vloot nauwgezet op. Het onderhoud van de boeien is door de jaren heen enorm verfijnd. De technische expertise moet leiden tot een verdere optimalisering en modernisering van de markeringen van de vaargeulen. De inspanningen in het kader van de opvolging van het onderhoud, doordachte materiaalselectie en verbetering van de technologie dragen bij tot een veilige en vlotte scheepvaart.


Veerdiensten

Vloot exploiteert zeven veerdiensten in Vlaanderen. Deze veren bevinden zich in Nieuwpoort, Oostende, Gent en Antwerpen en zijn gratis voor de gebruikers.

Snel naar de veerdiensten

Zeewetenschappelijk onderzoek

De SIMON STEVIN is het eerste Vlaamse nieuwbouw onderzoeksschip dat in gebruik genomen werd. Dit vaartuig, dat wordt ingezet door Vloot in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), bedient een breed spectrum aan zeewetenschappelijk onderzoek. Het schip beantwoordt aan de noden van de verschillende mariene onderzoeksdisciplines en is volledig uitgerust met alle standaard staalname-apparatuur en hoogtechnologische sonartechnieken die stroommetingen en karakterisering van de bodem toelaten. De hoog accurate plaatsbepaling is verzekerd door het dynamisch positionerings- en stuursysteem. De dieselelektrische aandrijving biedt de mogelijkheid om te varen als ‘stil schip’ waardoor alle akoestische meetinstrumenten optimaal benut kunnen worden.

De SIMON STEVIN onderlijnt het belang van wetenschappelijke kennis en technologische vernieuwing om de grote zee-uitdagingen aan te pakken en om de kansen die de Noordzee ons biedt, te nemen. Het onderzoek uitgevoerd aan boord draagt bij tot het duurzaam beheer van de zee, de blauwe economie en de internationale uitstraling van ons wetenschappelijk onderzoek.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier