Het agentschap MDK presenteert de jaarcijfers van een bewogen werkjaar.

Het kalenderjaar 2020 zit erop. Het was een jaar als geen ander. Ondanks de wereldwijde pandemie en de uitdagingen die dit met zich meebracht, bleef het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) haar diensten leveren en samenwerken met al haar stakeholders, in de nautische keten en daarbuiten. Dit vertaalt zich naar volgende concrete cijfers.

2020 in cijfers

Veiligheid voorop

Het Masterplan Kustveiligheid werd verder uitgevoerd om de 67 kilometer lange kust te beschermen tegen zware stormvloed. MDK investeert in de nodige maatregelen om de kust en het achterliggende land te beschermen tegen overstromingen vanuit zee. Het agentschap handelt daarbij volgens het principe ‘zacht waar het kan, hard waar het moet’. Waar het aangewezen is, creëert MDK een breder en hoger strand of extra aanplanting voor sterkere duinen, waar het niet anders kan voorziet het agentschap stormmuren of een stormvloedkering.

Zandsuppleties blijven echter nog steeds de meest effectieve maatregel om ons te beschermen tegen overstromingen vanuit zee, ook al vragen ze regelmatig onderhoud. Bovendien creëren suppleties een natuurlijke omgeving waar naast de mens ook planten en dieren hun plaats kunnen hebben. In totaal werd er in 2020, 899.973 m³ zand toegevoegd aan onze stranden.

Ook Nieuwpoort kende in 2020 heel wat bedrijvigheid waar ijverig verder gewerkt werd aan de bouw van de stormvloedkering. Hiervoor werden in 2020 maar liefst 1.230 m³ beton, 198.987 kg wapeningsstaal, 1.253.566 kg damplanken en 2.169.025 kg buispalen gebruikt.

Stormvloedkering Nieuwpoort

Veilige scheepvaart

Een onmisbare schakel die achter de schermen bijdraagt aan een optimale werking van de nautische keten is het team Vlaamse Hydrografie. En dat was het afgelopen jaar niet anders, zij voerden peilingen uit van de zeebodem en de Schelde, peilden naar wrakken om hun plaats in de vaargeulen te bepalen en brachten al deze informatie samen op zee- en Scheldekaarten. Deze kaarten zijn vitale informatie voor de scheepvaart. Het team Vlaamse Hydrografie deed het afgelopen jaar 517 peilingen op zee en 410 op de Schelde. Ze maakten zo’n 936 elektronische kaarten voor de scheepvaart.

Onze loodsen voerden samen maar liefst een totaal van 53.110 loodsreizen uit in 2020 en bleven dus ook in deze moeilijke tijd doorwerken. Concreet gaat dit over 4.180 loodsreizen op het kanaaltraject, 6.001 op het kusttraject, 21.221 op het riviertraject en 21.634 op het zeetraject. We stellen ondanks de pandemie dus slechts een lichte daling vast ten opzichte van het aantal loodsreizen in 2019 (59.644). De rol van een loods als nautisch expert is niet te onderschatten. Schepen worden steeds groter, langer en in 2020 ook dieper. Het agentschap en betrokken partners staan klaar om in 2021 proefvaarten te doen met schepen tot 16 meter diepgang naar de haven van Antwerpen.

Voor veilige en vlotte scheepvaart op de Westerschelde werken de bevoegde Vlaamse en Nederlandse overheden nauw samen onder het verdragsrechtelijk verankerd “Gemeenschappelijk Nautisch Beheer”. In 2021 viert de Schelderadarketen (SRK) haar dertigjarig jubileum. De 29 radartorens van de SRK zorgen voor de radarbeelden op basis waarvan verkeersleiders in 5 verkeerscentrales (Zeebrugge en Zandvliet in Vlaanderen, Vlissingen, Terneuzen en Hansweert in Nederland) het scheepvaartverkeer kunnen begeleiden aan wal.

Veiligheid op zee

In 2020 kwamen er 283 noodoproepen binnen bij het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende. Het MRCC coördineert alle (mogelijke) reddingsoperaties op zee en vanaf de waterlijn en zet daarbij zowel vliegende als varende eenheden in. Dit aantal is ook gedaald tegenover het vorige jaar, een grote factor is de corona-uitbraak met heel wat recreatieve beperkingen en bijvoorbeeld een tijdelijk verbod op pleziervaart.

MRCC

Meer dan 2 miljoen passagiers over water

Het agentschap zet via Vloot, ook heel wat diverse overheidsvaartuigen in. Naast vaartuigen voor beloodsingen, de ondersteuning van de kustwachtpartners, het onderhouden van de vaarwegmarkering, ter ondersteuning voor hydrografisch en zeewetenschappelijk onderzoek, verzorgt het agentschap 7 veerdiensten in Vlaanderen. Ondanks de bijzondere veiligheidsmaatregelen (tijdelijke onderbreking van toeristisch/recreatieve veren aan de kust, het veer tussen Bazel en Hemiksem en het Sint-Annaveer, alsook de capaciteitsbeperking) vervoerden de veren in 2020, 2.393.079 passagiers. Dit zijn ruim een miljoen minder passagiers dan in 2019 wat te verklaren is door de coronamaatregelen, veel meer telewerken, minder recreatieve verplaatsingen en de scholen die gedeeltelijk afstandsonderwijs inrichtten.

Het agentschap kon 2020 afsluiten met een opsteker want op 1 januari 2021 kwam DeWaterbus onder haar bevoegdheid. Dit is een belangrijke eerste stap om verder te investeren in personenmobiliteit over het water in Vlaanderen.

Samen tegen corona

Er werden het voorbije jaar grote inspanningen geleverd door alle 1.228 medewerkers van het agentschap om de werking te blijven garanderen. De nautische keten kon het voorbije jaar 100% operationeel blijven dankzij versterkte samenwerkingen waarin het agentschap MDK een spilfiguur mocht spelen. Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters gaf MDK in maart de opdracht om een grensoverschrijdende Taskforce Nautische Keten bij elkaar te roepen om te waken over de werking van de volledige nautische keten tijdens deze bijzonder uitdagende periode.

Deze taskforce bundelde de verschillende ketenpartners die nodig zijn om een schip vanop volle zee veilig tot aan de kade in elk van de havens in Vlaanderen te krijgen. De zeehavens zijn belangrijke schakels in onze economie. Medewerkers en partners in de nautische en logistieke keten vervullen dan ook een cruciale rol in de processen om voeding, medisch materiaal en essentiële producten naar de leveranciers en bevolking te krijgen. Het agentschap werkt hiervoor nog steeds nauw samen met De Vlaamse Waterweg, afdeling Maritieme Toegang van het departement Mobiliteit en Openbare Werken, Rijkswaterstaat (NL) en het Nederlands Loodswezen, de vier zeehavens: Port of Antwerp, North Sea Port, Port of Zeebrugge en Port of Oostende, én de verenigingen van havenloodsen en sleepbedrijven.

Blik vooruit op 2021

Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust blijft in het volgende jaar uiteraard ijveren voor veilig en vlot scheepvaartverkeer en een optimale nautische ketenwerking, personenmobiliteit over water en een performante kustbescherming. MDK zet verder in op innovatie en trekt waar mogelijk de duurzaamheidskaart: van groenere suppleties en baggerwerken, tot havenseinen en boeien met ledverlichting en elektrische veren. Het agentschap streeft daarnaast naar een versterkte en structurele samenwerking met haar stakeholders via het Raadgevend Comité dat voor het eerst zal samenkomen in 2021.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *