Zeewering en kustbeheer

Zeewering

Persoon op zeedijk tijdens storm

Een van onze kerntaken is de kust en onze bevolking beschermen tegen stormvloeden en overstromingen vanuit zee. Voor het realiseren van een veilige zeewering houden we rekening met de natuurlijke dynamiek van de kust, met het natuurlijke samenspel tussen getij, stromingen, golven en wind.

Een topopdracht om een veilige kust te garanderen is de uitvoering van het Masterplan Kustveiligheid. Dat is een reeks maatregelen om de kust te beschermen tegen zware stormvloeden en de stijgende zeespiegel. Om die uitdagingen het hoofd te bieden, zijn continue werken en inspanningen nodig aan de kust.

Om er voor te zorgen dat ook nieuwe bouw- of infrastructuurwerken langs de kust voldoende veilig zijn tegen stormvloeden, geven we advies op vlak van kustbescherming.

Lees meer over Kustbescherming

Kustbeheer

Foto van een strandtoegang in Bredene

Maatregelen uitvoeren om onze kust te beschermen blijft een prioriteit. Het beheer en onderhoud van de kustzone om het veiligheidsniveau op peil te houden is echter ook een belangrijke taak. We houden de bestaande infrastructuren zoals stranden, duingebieden, zeedijken, sluizen, stuwen, kaaimuren, oevers en groenzones in stand en staan in voor het onderhoud ervan.

Bij het uitvoeren van onze taken, besteden we zoveel mogelijk aandacht aan alle functies van de kust. We houden daarbij rekening met bewoners, toeristen en andere bezoekers. We zoeken steeds naar een evenwicht tussen natuur, economie, recreatie, toerisme en cultuur met de focus op veiligheid tegen overstroming.

Een klif op het strand na een storm

Kliffen

Tijdens winterstormen gebeurt het dat inbeukende golven een gedeelte van het strand wegspoelen. Hierdoor ontstaan soms kliffen. Deze kliffen zijn een natuurlijk fenomeen en vormen op zich geen probleem. Wanneer de kliffen een risico inhouden voor de strandgebruikers, nivelleren of breken we ze. Ondanks het weggespoelde zand tonen deze kliffen net aan dat het strand de golven goed opvangt vooraleer die de dijken en gebouwen bereiken.

Het zand dat tijdens een storm verdwijnt van het droge strand of de getijdenzone wordt verplaatst richting de laagwaterlijn en de vooroever. Ook daar draagt dit zand nog steeds bij tot de veiligheid. Uit onderzoek van het Crestproject blijkt dat de huidige stranden na een storm deels spontaan herstellen in de daaropvolgende maanden. De wind en het getij brengen een deel van het weggespoelde zand terug op het strand. 

Meer over het Crestproject
Foto van een ontploffing van een springtuig op het strand

Opsporen springtuigen

Sinds 1997 spoort afdeling Kust systematisch niet-ontplofte oorlogstuigen op uit de twee Wereldoorlogen. Het kan daarbij gaan om bommen en mortieren maar ook om ongevaarlijke metalen voorwerpen. Via magneetdetectie is het mogelijk de metaalhoudende objecten in kaart te brengen. Op basis van deze kaarten en historisch onderzoek kunnen we gericht graven. Als we gevaarlijke tuigen vinden, halen we de ontmijningsdienst van het Belgische leger (DOVO) erbij. Zij beslissen dan om het voorwerp mee te nemen of ter plaatse gecontroleerd te vernietigen.  

Duingebied

Groenonderhoud

Duinen zijn onze natuurlijke zeewering, we kunnen er dus maar beter goed zorg voor dragen. Regelmatig verwijderen we zogenaamde exoten uit onze duingebieden. Dat zijn struiken die de natuurlijke begroeiing van duinen zoals biestarwegras en helmgras verhinderen. Door de niet-inheemse struiken te vervangen door streekeigen helmgras zorgen we voor een biologische rijkere en mooiere duin. Helmgras is dankzij zijn diepe wortels en snelle groei een van de beste zandvangers van het plantenrijk. De duingebieden worden op die manier dus nog steviger om ons te beschermen tegen zware stormvloeden.

De projecten van afdeling Kust

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier