Akoestische referentiezone Kwinte

Help jij ons mee het model te verbeteren?

Multibeamtoestel Multibeamtoestel

Iedereen die multibeammetingen uitvoert kan gebruik maken van het Kwintereferentiegebied en het model.

Je kan het bathymetrische model opvragen bij de projectpartners. Het model kan je gebruiken om je eigen multibeamopstelling te kalibreren en af te toetsen aan de hand van het model.

Om ons model te kunnen verbeteren vragen we om jullie volledige datasets aan ons aan te leveren. Na een nauwkeurige beoordeling zullen we toelating vragen om de meting op te nemen in een bijgewerkt gemiddeld referentievlak. De informatie kan dan ook mee opgenomen worden op onze website.

Datasets die voldoen aan alle bathymetrische vereisten, zullen ook een beoordeling krijgen van de backscatterdata als die beschikbaar zijn.

Opgelet: een goedgekeurde survey over het Kwintegebied betekent niet dat alle volgende surveys met dit schip op andere zones ook automatisch goedgekeurd zijn. Dit ligt buiten de verantwoordelijkheid van de projectpartners.

Hoe je de referentiezone kan gebruiken staat hieronder verder beschreven. Aan welke specificaties de metingen moeten voldoen en de manier van beoordelen vind je in deze handleiding.

Handleiding gebruik akoestische referentiezone

De Kwintezone gebruiken als bathymetrisch referentiegebied

Een subzone binnen het Kwintereferentiegebied wordt gebruikt om een bathymetrisch referentiemodel op te bouwen op basis van de beste metingen die hier tot nu toe werden uitgevoerd. Het referentiemodel laat toe om de kwaliteit van bathymetrische data, verzameld door elk ander schip met eigen specifieke opstelling, na te gaan. 

Daarnaast is het gebied door aanwezigheid van hellingen en kleinere objecten, uiterst geschikt om een patch test (roll, pitch en heading) van het multibeam echosounderssysteem (MBES) uit te voeren.

Het gemiddelde bathymetrisch referentiemodel (Mean) is opgebouwd uit metingen uitgevoerd met de laatste generatie MBES-systemen met bijhorend enkel online RTK-correcties (Real Time Kinematic). Dit garandeert de hoogste graad van nauwkeurigheid in positie en diepte. Oudere metingen die gebruik maken van getijcorrecties tijdens de verwerking werden daarom weggelaten. 

Op dit moment zijn er 31 metingen goedgekeurd en gebruikt.

Alle metingen werden verwerkt met QINSy, QIMERA of AUTOCLEAN om gevalideerde datasets te bekomen. Verschillende parameters en verschillen tussen elke survey en het model werden berekend.

Uitgevoerde metingen

Tabel met alle surveys die al zijn gebeurd in de referentiezone

De figuur hieronder toont een overzicht van de goedgekeurde surveys:

  • Oranje bollen: Mean dieptewaarde van de soundings met standarddeviatie foutenmarges

  • Blauwe lijn: referentie naar de Mean dieptewaarde van het referentiemodel

  • Gele lijnen: IHO Special Order begrenzingen.

Op de ruwe data werd een filtering van uitschieters toegepast. Gemiddeld werden 85-95% van de meetpunten gebruikt voor de grafiek.

Het team Vlaamse Hydrografie gebruikt het Kwintereferentiegebied om de kwaliteit van peilingen die het uitvoert met de MBES-systemen op Ter Streep en Sirius (bemanning van Vloot, beheerd door team Vlaamse Hydrografie) na te gaan. Daarnaast gebruikt het team het gebied ook als finale test in de reeks van acceptatietesten die elke aannemer moet doorlopen voorafgaand aan een nieuw contract en voor elk MBES-systeem en elk schip dat ingezet zal worden.

Op de figuur hieronder zie je de verschilkaarten van elke goedgekeurde survey: survey versus referentiemodel.

Verschilkaart van goedgekeurde surveys versus referentiemodel

COPCO gaat de bathymetrische kwaliteit van metingen na die ze zelf uitvoeren met de Belgica I (vandaag) en Belgica II (in de toekomst) (bemanning van Belgische Marine, beheerd door BELSPO - OD Natuur) en met de Simon Stevin (bemanning van Vloot, beheerd door VLIZ). 

Hierna zie je het bathymetrisch model van de Kwintezone. Resolutie 1x1m, verticale overdrijving VE = 5x.  (MBES data van RV Belgica cruise #C2012/14 EM 3002-D survey - 18/9/2012)

De Kwintezone gebruiken als backscatter referentiegebied

Een deel van de Kwintezone is vastgelegd als referentiegebied voor backscattermetingen. Sinds 2009 worden hier regelmatig metingen uitgevoerd om de stabiliteit van de opgenomen backscatterdata aan te tonen. Deze subzone is door de uniforme zandige grindbodem akoestisch isotroop. Dat betekent dat de eigenschappen van de bodem in alle richtingen waarin ze is opgemeten hetzelfde backscatterresultaat geven.  De backscattermetingen in verschillende vaarrichtingen resulteren in vergelijkbare gemiddelde waardes en standaardafwijkingen voor gelijkaardige delen van de akoestische bundel.

Het Kwintereferentiegebied kan dus gebruikt worden om de herhaalbaarheid van backscattermetingen te beoordelen. Dat is nodig om de kwaliteit van de data te verzekeren. Zowel COPCO als KBIN-OD Natuur voeren deze controles op regelmatige basis uit. COPCO als onderdeel van het monitoringprogramma van de zandwinning, KBIN-OD Natuur voor hun monitoringprogramma naar zeebodemintegriteit (Kaderrichtlijn Mariene Strategie - KRMS 2008/56/EG)

Backscatterniveaus zijn onder andere afhankelijk van de frequentie van het akoestisch signaal. Op dit moment zijn enkel referentiemetingen bij 300kHz beschikbaar voor het referentiegebied. In de toekomst zal voor het gebied een reeks referentiecurves opgesteld worden voor backscatter versus invalshoek van het akoestisch signaal. Hiervoor zullen in het Kwintegebied perfect gekalibreerde echosounders gebruikt worden bij verschillende akoestische frequenties. Deze gekalibreerde referentiecurves zullen beschikbaar zijn voor alle openbare diensten en  bedrijven die multibeammetingen uitvoeren op de Noordzee en hun backscattermetingen willen kalibreren.

De figuur hieronder toont een backscattermozaïek van de Kwintezone. Resolutie 1x1m. (MBES data van RV Belgica cruise #C2012/14 EM 3002-D survey - 18/9/2012)

een backscattermozaïek van de Kwintezone. Resolutie 1x1m. (MBES data van RV Belgica cruise #C2012/14 EM 3002-D survey - 18/9/2012)

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier