Jaarboek MDK 2013 - page 11

9
en volwassenen wil stimuleren om te
kiezen voor een job op het water) per-
sonen uit de kansengroepen te stimu-
leren om te kiezen voor het maritiem
onderwijs.
Bij hun personeelsbeleid streven de
verschillende entiteiten van het agent-
schap naar een grotere vertegenwoor-
diging van:
» vrouwen, ook in varende en techni-
sche functies
» personen van allochtone afkomst
» oudere, ervaren personeelsleden
ternationale vereiste. Deze functies
zijn bijgevolg slechts in beperkte mate
toegankelijk voor personen met een
arbeidshandicap.
Het agentschap voor Maritieme Dienst-
verlening en Kust schenkt als organi-
satie echter bijzondere aandacht voor
gelijke kansen en diversiteit. Ook bin-
nen het project ‘Integriteit’ komt de
sensibilisering van het personeel voor
gelijke kansen en diversiteit aan bod.
Zo tracht MDK met het project ‘areyou-
waterproof’ (een project dat jongeren
Ook de instroom van personen van al-
lochtone afkomst bij maritieme func-
ties correleert met de uitstroom van
het maritiem onderwijs. Hun beperkte
vertegenwoordiging in dit onderwijs-
type resulteert in een beperkte aanwe-
zigheid van deze kansengroep in het
personeelsbestand van MDK.
Daarnaast is de situatie van MDK met
meer dan 900 veiligheidsfuncties
uniek.
Voor deze functies is specifieke licha-
melijke geschiktheid immers een in-
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...70
Powered by FlippingBook