Nieuws

MDK presenteert de jaarcijfers van 2021

Gepubliceerd op 23 februari 2022 door Daphne Vanhoucke

Het voorbije jaar was op z’n minst opnieuw bijzonder te noemen. Onze maatschappij bleef geteisterd door COVID-19 dat zowat overal een impact kende. Ook voor het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) bracht dit heel wat uitdagingen met zich mee, vereiste dit een hoge flexibiliteit van de medewerkers maar bovenal een steengoede samenwerking met alle stakeholders en partners. “We zijn trots op wat we in 2021 bereikten. Het team van quasi 1.200 medewerkers verwezenlijkte heel wat mooie projecten. De jaarcijfers liggen opnieuw in lijn met de pre-COVID periode,” volgens administrateur-generaal Nathalie Balcaen.

Kustbescherming: investeren in een veilige, aantrekkelijke en natuurlijke kust

In 2021 werkten we onverminderd voort aan een veilige, aantrekkelijke en natuurlijke kust. MDK voert sinds 2011 het Masterplan Kustveiligheid uit. Dat is een reeks maatregelen om de kust en het achterliggende land te beschermen tegen zware stormvloeden. Het agentschap gaat daarbij uit van het principe ‘zacht waar het kan, hard waar het moet’. Voor de versterking van onze natuurlijke, zandige kust werken we bij voorkeur met natuurlijke oplossingen of ‘Nature Based Solutions’. Suppleties vormen de basisoplossing en zijn nog steeds de meest effectieve maatregel ook al vragen ze regelmatig onderhoud. Ze creëren bovendien een natuurlijke omgeving waar naast de mens ook planten en dieren hun plaats kunnen vinden. Het is tot slot ook een flexibele oplossing waardoor de kust kan meegroeien met de zeespiegelstijging. In 2021 werd in totaal 1.983.414 m³ zand toegevoegd aan onze stranden.

Daarnaast plantte MDK in totaal 30.255 m² helmgras aan, verspreid over verschillende locaties. In Raversijde en op Oosteroever in Oostende gaat het om een proefproject. De aangeplante vakken zullen door de wind aangroeien met zand waardoor op termijn een duinenstrook ontstaat. De duin voor dijk zorgt ervoor dat het zand bij stormweer vastgehouden wordt op het strand en dus minder overlast veroorzaakt op de zeedijk, de tramsporen of de rijweg. Tegelijkertijd zorgt de groeiende duin voor een meer gevarieerde natuur en een betere bescherming tegen stormvloeden.

Waar aanvullende bescherming nodig is, bouwen of versterken we harde infrastructuren om het hinterland optimaal te beschermen. Daar komen stormmuren of zelfs een stormvloedkering. In Oostende werkten we in 2021 de stormmuur in Mariakerke af en ook de mobiele kering tussen het Zeeheldenplein en de Visserskaai werd gefinaliseerd. In Zeebrugge werkten we de stormmuur tussen de New Yorklaan en de Visartsluis en tussen de Zweedse Kaai en de Vandammesluis af als eerste fase van de overstromingsmaatregelen. In Nieuwpoort is volop verder gebouwd aan de stormvloedkering. Het landhoofd op rechteroever is in volle aanbouw in de bouwkuip. In het najaar vorig jaar startten de voorbereidende werken voor het neerlaten van de drempel en de stalen kering tussen de twee landhoofden.

Veilige scheepvaart

De rol van een loods als nautisch expert is niet te onderschatten. Schepen worden alsmaar groter, langer en dieper. Daarnaast is de verkeersintensiteit op de vaarweg niet te onderschatten waardoor intense samenwerking met alle partners cruciaal is om de veiligheid te garanderen. De Vlaamse loodsen voerden samen in totaal 58.444 loodsreizen uit. Uitgesplitst komt dit neer op afgerond 4.895 loodsreizen op het kanaaltraject, 6.500 op het kusttraject, 23.400 op riviertraject en 23.640 reizen op het zeetraject. Nadat we in 2020 een daling kenden van de scheepstrafiek in het algemeen, is nu een stijging merkbaar waardoor het aantal loodsreizen opnieuw in lijn ligt met de pre-COVID periode.

Voor een veilige en vlotte scheepvaart op de Westerschelde werken de bevoegde Vlaamse en Nederlandse overheden nauw samen in het verdragsrechtelijk bepaalde Gemeenschappelijk Nautisch Beheer. De Schelderadarketen, wat een belangrijk gezamenlijk instrument is, vierde haar 30-jarige bestaan in 2021. De 55 radarantennes en 5 verkeerscentrales (Zeebrugge en Zandvliet voor Vlaanderen en Vlissingen, Terneuzen en Hansweert in Nederland) zorgen voor de radarbeelden op basis waarvan verkeersleiders het scheepvaartverkeer kunnen begeleiden vanaf de wal.

Een onmisbare schakel die achter de schermen bijdraagt aan een optimale werking van de nautische keten is het team Vlaamse Hydrografie. Dat was het afgelopen jaar niet anders. Zij voerden peilingen uit van de zeebodem en de Schelde, peilden naar wrakken om hun plaats binnen en buiten de vaargeulen te bepalen en brachten al deze informatie samen op zee- en Scheldekaarten. Deze kaarten zijn vitale informatie voor de scheepvaart. Het team Vlaamse Hydrografie deed het afgelopen jaar 497 peilingen op zee en 422 op de Schelde. Ze maakten zo’n 857 elektronische kaarten voor de scheepvaart.

Veiligheid op zee

Gaat het toch fout op het Belgische gedeelte van de Noordzee? Dan komt de noodoproep binnen in Oostende op het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC). Van hieruit gebeurt de coördinatie van alle mogelijke reddingsacties op zee en vanaf de waterlijn. Hiervoor doet het MRCC beroep op de varende en vliegende eenheden van de partners.

In 2021 ontving het MRCC 370 noodoproepen. Dit zijn bijna honderd oproepen meer dan in 2020. In 2021 is er sprake van een vrij normaal seizoen zonder strenge coronamaatregelen of lockdown voor de pleziervaart en het toerisme aan de kust.
 
Meer dan 3 miljoen passagiers over water

Het agentschap zet via Vloot heel wat overheidsvaartuigen in voor verschillende opdrachten zoals: beloodsingen, ondersteuning van kustwachtpartners, vaarwegmarkering, hydrografisch en zeewetenschappelijk onderzoek. Daarnaast baat het agentschap ook zeven veerdiensten uit in Vlaanderen.

Het afgelopen jaar vervoerden deze veren samen 3.138.447 passagiers. Een enorme stijging tegenover 2020. In 2021 kende het openbaar leven weliswaar nog heel wat beperkingen, maar er was ook plaats voor versoepelingen waardoor woon-werk- of woon-schoolverkeer en recreatieve verplaatsingen weer op gang kwamen.

Het agentschap nam in 2021 ook enkele nieuwe vaartuigen in gebruik, onder andere een hypermoderne volledig elektrische veerboot in Oostende en een duurzaam veer in Antwerpen. Deze vaartuigen dragen bij aan een duurzame oeververbinding. Daarnaast nam Vloot een nieuwe reddingsboot en een nieuw patrouillevaartuig voor de Scheepvaartpolitie in gebruik. Deze nieuwe vaartuigen zijn gebouwd volgens de strengste standaarden met oog voor klimaatvriendelijke technologie. Klimaat en innovatie gaan hand in hand en maken volwaardig deel uit van de toekomstvisie van het agentschap.

Op 1 januari 2021 kwam DeWaterbus onder de bevoegdheid van MDK. Dit is een belangrijke stap om verder te investeren in personenmobiliteit over het water in Vlaanderen. Het aantal reizigers is sinds de opstart in 2017 sterk toegenomen. In 2021 vierde DeWaterbus zelfs haar twee miljoenste passagier en vervoerden de vaartuigen 633.106 passagiers. Dit is ook een sterke stijging ten opzichte van 2020.
 
1.194 sterkhouders

Alle 1.194 medewerkers van MDK leverden grote inspanningen en toonden een bijzondere flexibiliteit. Uit de cijfers blijkt dat het een ‘normaler’ jaar was, hoewel de pandemie nog altijd een impact kende op de dienstverlening van het agentschap. Ondanks de vele uitdagingen, bleef de nautische keten het voorbije jaar 100% operationeel dankzij versterkte samenwerkingen waarin het agentschap MDK een spilfiguur speelde samen met De Vlaamse Waterweg, afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Rijkswaterstaat (NL), het Nederlands Loodswezen, Port of Antwerp-Bruges, North Sea Port, Port of Oostende en de verenigingen van havenloodsen en sleepbedrijven.
 
Blik vooruit op 2022

Het agentschap MDK werkt in 2022 verder aan veilig en vlot scheepvaartverkeer, een optimale nautische ketenwerking, personenmobiliteit over water en de bescherming van de kust. MDK zet hiervoor in op innovatie en klimaat. “Enkel door te kijken naar de toekomst en wat goed is voor de maatschappij, kunnen we stappen vooruit zetten. We moeten absoluut buiten onze traditionele comfortzone trekken en zoeken naar alternatieven om onze dienstverlening te verbeteren waar zowel klant als gebruiker baat bij heeft. Dat doen we door kennisuitwisseling maar vooral door de sprong te wagen met nieuwe boeiende projecten en te durven veranderen,” vult Nathalie Balcaen aan.

Gerelateerd nieuws

Loodswezen
Kust
Scheepvaartbegeleiding

Werken bij MDK

Kust
Vloot
Vloot

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier