Baggerwerken jachthaven Blankenberge gaan voort

bron: Strand- en reddingsdienst Blankenberge

De baggerwerken in de jachthaven van Blankenberge kunnen verder uitgevoerd worden. Afdeling Kust bekeek hiervoor samen met de aannemer welke maatregelen nodig waren om de veiligheid van de werknemers aan boord te kunnen garanderen.

Onmiddellijk na de voorjaarsstormen werd met de cutterzuiger Vlaanderen 16 het zand uit de havengeul gebaggerd. Dit zand werd vanaf eind februari tot begin april opgespoten op het strand en is gebruikt om het strand over de volle lengte van de zeedijk aan te vullen. Het openvoeren en nivelleren op het strand is tot vorige weeg uitgevoerd. Het zeewaartse gedeelte van de havengeul, ook wel het Voorplein genoemd, werd gebaggerd met de sleephopperzuiger Christophorus. Dat zand werd geklept op de vooroever voor het strand van Blankenberge Centrum waar het dan op natuurlijke wijze, via de werking van het getij, de wind en de golven terug op het strand kan worden gebracht.

Wat nu nog overblijft meer naar binnen in de havengeul is zand met slib. Dat kan door het aanwezige slib niet gebruikt worden om het strand op te spuiten maar moet naar zee worden afgevoerd op de erkende slibstortplaatsen. Dat zal samen met de baggerwerken in de oude Jachthaven gebeuren. Voor die werken zal de aannemer de cutterzuiger Blanew en de splijtbakken Vlaanderen 7 en Vlaanderen 8 inzetten. Op de splijtbakken is het onmogelijk om de social distancing maatregel te respecteren. Daarom zit het personeel van de aannemer dat deze fase van de werken zal begeleiden sinds vorige week actief in quarantaine op een hotelboot in Oostende. Op die manier zullen zij vanaf 27 april de baggerwerken in de Oude Jachthaven op een veilige manier kunnen starten.

Hiermee geeft ook het agentschap MDK gehoor aan de oproep van minister Lydia Peeters en de wegen- en waterbouwsector om openbare werken opnieuw op te starten, met respect voor de veiligheid van werknemers.

Aansluitend aan Blankenberge zal nog beperkt gebaggerd worden in de jachthavens van Oostende. In Oostende is het in de huidige omstandigheden niet mogelijk om boten te laten verleggen om de baggerwerken uit te voeren. Hierdoor zullen enkel de centrale delen in het Montgomerydok gebaggerd worden.

In Nieuwpoort zijn de baggerwerken in de jachthavendokken ondertussen wel volledig afgerond. Vóór de zomer zal daar de havengeul nog gebaggerd worden met een sleephopper. De juiste timing van de inzet van dit baggertuig is ook afhankelijk van de maatregelen rond Corona die internationaal van toepassing zijn.

Corona en de nautische keten

Bekendmaking aan de scheepvaart Scheldegebied

Het coronavirus is alomtegenwoordig, maar de nautische keten blijft operationeel. Natuurlijk laat de uitzonderlijke situatie zich hier ook voelen. Op 3 april heeft de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit een Bekendmaking Aan de Scheepvaart Scheldegebied (BASS) gepubliceerd. Hierin staat een opsomming van de maatregelen naar aanleiding van COVID-19.

Deze bekendmaking beschrijft de procedure waarmee een schip toestemming vraagt om naar een Scheldehaven of Belgische kusthaven te varen of om uit één van deze havens te vertrekken.

Maritime Declaration of Health

Volgens de internationale wetgeving moeten alle inkomende en uitgaande schepen een Maritime Declaration of Health (MDH) voorleggen.

Alle inkomende schepen moeten een Maritime Declaration of Health (MDH) voorleggen, waarbij de kapitein 24 uur voor opvaart moet aangeven of er zieken of vermoedens van zieken aan boord zijn. Bovendien moet de kapitein een lijst van de laatste tien aangelopen havens voor te leggen.

Het schip wordt daarop afhankelijk van de bestemmingshaven gescreend door een daartoe door de overheid aangestelde bevoegde gezondheidsinstantie. In België is Saniport de bevoegde autoriteit die dit opvolgt, in Nederland is de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) de bevoegde autoriteit.

Alle uitgaande schepen moeten een Maritime Declaration of Health (MDH) voorleggen als de gezondheidssituatie tijdens het havenbezoek is veranderd ten opzichte van de toestand bij het opvaren.

 • Datum tot wanneer het Ship Sanitation Exemption / Control Certificate geldig is.
 • Aantal passagiers en bemanningsleden.

Daarnaast worden de volgende 9 vragen gesteld:

 • Is een persoon aan boord overleden tijdens de reis, waarbij de oorzaak van overlijden anders was dan door een ongeluk?
 • Is er aan boord een zieke of is er een zieke geweest tijdens de internationale reis, waarvan je vermoedt dat het om een besmettelijke ziekte ging?
 • Is het aantal zieke reizigers tijdens de reis groter geweest dan normaal of dan je zou verwachten?
 • Is er op dit moment een ziek persoon aan boord?
 • Is er een arts geraadpleegd?
 • Ben je op de hoogte van een situatie aan boord die zou kunnen leiden tot infectie of verspreiding van een ziekte?
 • Zijn sanitaire/hygiënemaatregelen getroffen (zoals quarantaine, isolatie, desinfectie, decontaminatie)?
 • Zijn er verstekelingen aan boord gevonden?
 • Is er een ziek (huis)dier aan boord?

Beoordeling van een MDH

Als er op één vraag met ja wordt geantwoord, moeten bijkomend de contactgegevens van de kapitein en/of het schip worden vermeld en de MDH opgeladen te worden in het havensysteem en wordt deze automatisch doorgestuurd aan:

 • SANIPORT, voor schepen met bestemming een Belgische haven of ankerplaats.
 • GGD Zeeland voor schepen met bestemming een Nederlandse haven of ankerplaats.

Wel of niet doorvaren 

Na beoordeling door de bevoegde gezondheidsinstantie wordt in het advies aan de havens aangegeven dat:

 • het schip, al dan niet onder opgave van voorwaarden kan worden geaccepteerd en kan doorvaren naar haar bestemmingshaven of vertrekken vanaf de ligplaats.
 • het schip, met een opgave van redenen niet kan worden geaccepteerd en niet kan doorvaren naar haar bestemmingshaven of vertrekken vanaf de ligplaats.

Havensystemen

De beoordelingen van de MDH’s moeten ofwel door de GNA in het informatieverwerkend systeem ofwel door de Nederlandse havens in hun havensystemen worden verwerkt (Toelating ja / neen).

Via deze systemen komt de informatie (toelating ja / neen) in de aangesloten keten-(computer)systemen terecht.

Deze maatregelen gelden alvast tot 1 juli ’20 en kunnen nog wijzigen.

 

 

Vacatures bij MDK

Projectleider hydrologie en meteorologie in Oostende 

Jij zorgt voor het opmeten van golfhoogtes en getijhoogtes en verzamelt gegevens die noodzakelijk zijn voor de scheepvaart en de opmaak van weerberichten. Daarnaast begeleid je ook nog verschillende projecten zoals de bouw van nieuwe meteoparken. Ook stuur je verschillende technische studies aan en werk je samen met verschillende collega’s binnen de organisatie en externe partners. Samenwerken is dus iets wat je graag doet.  Solliciteren kan tot en met 15 mei 2020.

meer info over de vacature Projectleider hydrologie en meteorologie

Boei op drift

Aangespoelde boei RaversijdeZaterdag spoelde een boei aan op het strand van Raversijde. Bij stormweer, zoals afgelopen weekend, kunnen boeien zich wel eens verplaatsen.

De boei wordt bij laag water met een kraan getakeld om na een check-up later deze week terug op zee te plaatsen.

Vloot zorgt samen met afdeling Scheepvaartbegeleiding voor de bebakening van de vaarwegen op de Noordzee en in het Scheldegebied. Zo bepaalt afdeling Scheepvaartbegeleiding de positie van de boeien en legt Vloot de boeien uit op deze posities. Daarnaast is Vloot ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de boeien. Vloot doet dit met boeienleggers ZEETIJGER en ZEESCHELDE die zijn uitgerust met een stevige kraan om op efficiënte wijze de boeien op te pikken of uit te leggen. De ZEETIJGER werkt hoofdzakelijk op de Noordzee en de ZEESCHELDE in het Scheldegebied, maar beide schepen zijn perfect onderling uitwisselbaar.

De Verkeerscentrale Zeebrugge controleert regelmatig of alle boeien nog op hun plaats liggen.

Als er een boei weg is op zee maakt het Maritiem Reddings-en Coördinatiecentrum Oostende een bericht op. Radio Maritieme Diensten zendt dit dan uit aan de zeevaart.

Op zee staan er geen verkeerslichten, zijn er geen witte lijnen of verkeersborden zoals we die kennen in het autoverkeer. Toch kent ook het water wegmarkeringen, waarschuwingssignalen en wegwijzers.

De boei die afgelopen weekend aanspoelde, is een oostkardinale boei. Kardinale boeien duiden gevaren aan zoals ondieptes of obstakels zoals wrakken, bochten, kruispunten of splitsingen in vaargeulen. Deze boeien zijn geel en zwart gekleurd.

Lees meer over de vaarwegmarkering: https://www.agentschapmdk.be/boeien.htm en test je kennis over de boeien: https://www.agentschapmdk.be/boeien_quiz.htm.

Het Loodswezen krijgt herbevestiging van de consistente kwaliteit van haar dienstverlening

Het Loodswezen hecht veel belang aan kwaliteit van haar dienstverlening voor alle klanten.

Om een consequente, betrouwbare en efficiënte dienstverlening te garanderen en te blijven verbeteren, besliste het Loodswezen in 2018 tot het invoeren van het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2015.

Na een uitgebreide inspectie van onze processen, procedures, systemen en verantwoordelijkheden, kreeg het Loodswezen op 29 januari 2019 het ISO-9001 certificaat uitgereikt door het extern auditbureau Lloyds Register. De drie kerntaken van het Loodswezen worden gevat door de certificeren:

 • Loodsen
 • Loodsen op afstand
 • Leveren van nautische adviezen

Op 2 maart 2020 werd de kwaliteit van ons managementsysteem herbevestigd. De externe auditing volgens de ISO 9001-norm werd met succes afgerond.

Ook in 2020 blijft het Loodswezen verder ijveren tot het blijvend kwalitatief ontwikkelen van een efficiënte dienstverlening.

Storm Ciara: alle hens aan dek

Het was vrijdagmiddag, 7 februari, als afdeling Kust de procedure stormtij kust voor maandag 10 februari activeerde. Die maandag werd immers een waterstand van 5,60 meter TAW of meer verwacht door de combinatie van het stormweer en springtij (periode waarin het verschil tussen laagwater en hoogwater het grootst is. Het hoogwater is dan hoger dan gemiddeld, het laagwater lager dan gemiddeld).  Alle kustgemeenten, hulpdiensten en instanties die acties moeten ondernemen, ontvingen het bericht van stormtij kust. De havendammen in Oostende werden op zondagvoormiddag al afgesloten voor het publiek. In Nieuwpoort en Blankenberge werden de staketsels afgesloten en in Wenduine gingen de mobiele keringen dicht op maandagvoormiddag.

Impact op de scheepvaart

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA, de nautische samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer) besliste schepen van 290 meter en meer en schepen die veel wind vangen, zoals roll-on-roll-off, voorlopig niet meer door te laten. Die schepen moesten voor anker blijven liggen op zee of mochten de havens niet uitvaren. Voor de beloodsing van kleinere schepen werd de situatie op de voet gevolgd. Op zondag en ook de dagen erna werden de loodsposten af en toe gestaakt. Op dat moment werden wel Loodsen op Afstand (LOA) ingezet. Bij LOA zorgen loodsen vanuit de verkeerscentrale in Zeebrugge dat de schepen veilig binnen kunnen varen. Ook zijn verschillende loodsen meegevaren naar de volgende haven.

De veerdiensten van VLOOT aan de kust en in Antwerpen ondervonden hinder door de storm en de hoge waterstanden.

Vessel Traffic Systems (VTS) monitort en begeleidt de scheepvaart vanuit de verkeerscentrales. De verkeersleiders houden altijd, maar nog meer in geval van storm, de schepen in de gaten die voor anker liggen. Het Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum (MRCC) hield, zoals steeds, goed in de gaten wat er op zee gebeurde. Er werden geen noemenswaardige incidenten gemeld. Wel zijn er enkele schepen door hun anker gegaan, maar ook dat leidde niet tot hinder: die schepen driften dan gecontroleerd rond op zee.

Oceanografisch Meteorologisch Station (OMS)

De weersomstandigheden werden nauwgezet opgevolgd door de meteorologen van het Oceanografisch Meteorologisch Station (OMS) in Oostende. Je kan stellen dat zij het goede weer maken, al moeten ze dus soms ook stormweer aankondigen. Ze beschikken over real-time gegevens van het hele Meetnet Vlaamse Banken (een netwerk van meetpalen en boeien op zee, meteoparken aan wal en een computernetwerk in Oostende) en de daaraan gekoppelde meetnetten van de Nederlandse Rijkswaterstaat. Ze monitoren de golfhoogte, getij, windrichting, windkracht en de zichtbaarheid op zee. Vier keer per dag verspreiden zij berichten aan de professionele gebruikers van Vloot, Loodswezen, Scheepvaartbegeleiding, de havenbesturen en de beroepszeevaart.

Na de storm

Ciara liet, zoals verwacht, haar sporen na aan de kust. Op heel wat plaatsen zijn er opnieuw kliffen ontstaan door het hoog water en de kracht van de golven. De opgehoogde stranden hebben tijdens de storm de golfkracht goed opgevangen en vermeden dat er schade of wateroverlast ontstond ter hoogte van de zeedijk. Vanaf deze week zal afdeling Kust de kliffen breken om de veiligheid voor wandelaars op het strand te verzekeren.

Na de stormperiode zal de volledige kustlijn vanuit een vliegtuig opgemeten worden om een beeld te krijgen op de gevolgen van de storm op vlak van kustveiligheid. Waar mogelijk zal gerekend worden op het natuurlijk herstel van het strand door het terugbrengen van het zand vanuit diepere zones via de getijdenwerking. Op andere plaatsen zal een herstelsuppletie uitgevoerd worden.

Kliffen in Wenduine na storm CiaraIn Blankenberge zorgde Ciara dan weer voor verzanding van de havengeul. Bij laag water komt een deel van het zand boven het wateroppervlak te liggen. Voor scheepvaart die de haven binnen of buiten wil varen is het opletten geblazen. Bij hoog tij is er met de nodige voorzichtigheid doorgang mogelijk, bij laag tij is de haven ontoegankelijk. Van zodra het weer het toe laat zal de havengeul gebaggerd worden. Het wegwerken van het zand zal zo’n drie à vier weken duren. We werken zo snel mogelijk aan een veilige doorgang voor de scheepvaart. Het gebaggerde zand zal opgespoten en verspreid worden op het strand vóór centrum Blankenberge om daar de nodige bescherming te bieden tegen overstromingen vanuit zee.

Het MRCC verzorgt de officiële berichtgeving aan de scheepvaartsector. Een LED-bord op de kop van het staketsel maakt de ondiepte kenbaar aan de binnenkomende vaartuigen.

MDK werkt ondertussen ook aan een structurele oplossing voor het terugkerend probleem van de verzanding van de havengeul. Er komt een nieuwe strekdam ten westen van de havengeul. Die dam zal het zandtransport langs de kust beter tegenhouden en zo de verzanding van de haven sterk verminderen.

ZEE VAN NIEUWS: de digitale nieuwsbrief van MDK

Vanaf volgende week start MDK met een digitale maandelijkse nieuwsbrief. In ‘ZEE VAN NIEUWS’ brengen we u het laatste nieuws van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Iedereen kan zich op deze nieuwsbrief inschrijven.

De maandelijkse nieuwsbrief vervangt de automatische dagelijkse mailing van onze blogberichten. Wie hiervoor ingeschreven is, ontvangt dus binnenkort ZEE VAN NIEUWS in plaats van de dagelijkse berichten.

Voorstelling: missie en visie

Een maand geleden maakte het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust haar vernieuwde missie en visie bekend.

Om onze geuite ambities kracht bij te zetten en zichtbaar te maken werden ook twee filmpjes opgenomen, waarin verschillende collega’s figureren.

Onze missie:

Als agentschap verantwoordelijk voor het kustgebied en de toegang tot de havens in Vlaanderen,

 • garanderen we de structurele en functionele veiligheid van het maritiem gebied en de optimale werking van de nautische keten
 • dragen we bij tot de economische ontwikkeling van het kustgebied en de havens in Vlaanderen
 • organiseren we de watergebonden mobiliteit van personen in Vlaanderen.

Hoe we dat gaan waarmaken, staat in onze visie:

Door onze betrouwbare dienstverlening, innovatie, expertise en samenwerking worden we DE maritieme overheidspartner.

 

Nieuwe missie en visie MDK

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust kreeg 8 maanden geleden een nieuwe administrateur-generaal aan het roer. Bij haar aantreden zette ze heel wat in beweging voor het agentschap en haar personeelsleden.

Er komen immers heel wat uitdagingen op ons agentschap af: zo verandert de technologie razendsnel, willen we ons dienstverleningsaanbod verruimen en doet de klimaatopwarming ons nadenken over een nog performantere zeewering.

Opdat het voor iedereen duidelijk zou zijn waarvoor we staan, hebben we een nieuwe missie geformuleerd:

Als agentschap verantwoordelijk voor het kustgebied en de toegang tot de havens in Vlaanderen,

 • garanderen we de structurele en functionele veiligheid van het maritiem gebied en de optimale werking van de nautische keten
 • dragen we bij tot de economische ontwikkeling van het kustgebied en de havens in Vlaanderen
 • organiseren we de watergebonden mobiliteit van personen in Vlaanderen.

Hoe we dat gaan waarmaken, staat in onze visie:

Door onze betrouwbare dienstverlening, innovatie, expertise en samenwerking worden we DE maritieme overheidspartner.

Elk woord in deze missie en visie werd gewikt, gewogen en zorgvuldig gekozen. Ze komen uit de buik van onze organisatie.  Ze tonen ons streven naar kennis en expertise, naar optimalisatie van onze dienstverlening en naar ambitie in onze maatschappelijke impact.

Wij, het agentschap MDK met de administrateur-generaal en het directieteam voorop, samen met alle 1250 collega’s, delen vandaag deze toekomstvisie graag met u.

Uw maritieme overheidspartner.

MDK neemt deel aan de Vlaamse Havendag op zondag 17 september.

Affiche Vlaamse HavendagOp zondag 17 september zetten de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge opnieuw hun deuren open.
In samenwerking met alle entiteiten van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust van de Vlaamse overheid wordt de vijfde editie van de Vlaamse Havendag georganiseerd. Tijdens deze dag kunnen jong en oud een unieke blik werpen achter de schermen van de Vlaamse havens.

Waar toont MDK het beste van zichzelf?

Haven van Antwerpen: VLOOT, LOODSWEZEN en AFDELING KUST leiden je graag rond op het schip Sirius.

Haven van Oostende: AFDELING SCHEEPVAARTBEGELEIDING organiseert een rondleiding in de vuurtoren De Lange Nelle. Hiervoor dient u op voorhand in te schrijven via eva.descamps@mow.vlaanderen.be.
VLOOT en het VLIZ leiden je ook graag rond op het onderzoeksschip Simon Stevin.

Haven van Gent: VLOOT vaart met het multifunctioneel vaartuig de Zeeschelde richting Gent waar de bezoekers een rondleiding kunnen krijgen en uitleg kunnen vragen aan de aanwezige bemanning en specialisten.

Haven van Zeebrugge: de bemanning van VLOOT zal vanaf 10u30 reddingdemonstraties geven met het vaartuig de Orka.  Zij zijn ook aanwezig met een stand in het maritiem opleidingscentrum van de VDAB waar de bezoekers alle informatie kunnen bekomen over de lopende en toekomstige vacatures bij VLOOT.

Ook AREYOUWATERPROOF is aanwezig in de haven van Antwerpen, Zeebrugge en Oostende om iedereen kennis te laten maken met maritieme opleidingen ,beroepen en al onze partners.

Alle info vind je terug via www.vlaamsehavendag.be

Mogen we ook jou verwelkomen?